Apel Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Koleżanek i Kolegów prokuratorów

Drogie Koleżanki Prokuratorki, Drodzy Koledzy Prokuratorzy,

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w bardzo istotnej dla całego środowiska prokuratorskiego kwestii związanej ze zbliżającymi się terminami wyborów członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Jak Państwo doskonale wiecie, zmiany modelu funkcjonowania Prokuratury wprowadzone ustawą z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze drastycznie ograniczyły wpływ nas, szeregowych prokuratorów pełniących służbę w prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych na funkcjonowanie naszych jednostek i prokuratury jako całości. W praktyce, obserwując sytuację w prokuraturze, zauważalne jest, iż instytucje przedstawicielskie nie działają i nie zabierają głosu w kwestiach istotnych dla nas prokuratorów. Pojedyncze oddolne inicjatywy podejmowania w tych sprawach uchwał przez zgromadzenia torpedują szefowie jednostek, zaś wobec osób inicjujących takie działania, podejmowane są kroki o charakterze represyjnym, takie jak żądanie wyjaśnień, groźby wszczęcia bądź wszczynanie postępowań dyscyplinarnych albo przymusowe delegacje do jednostek oddalonych o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania. Także Krajowa Rada Prokuratorów – organ mający zgodnie z założeniami ustawy stać na straży niezależności prokuratorów, zaprzestał w obecnej kadencji jakiejkolwiek działalności, ograniczając się w jej okresie do dwóch krótkich spotkań. Rada nie zabrała głosu w sprawie kierowanych do niej przez indywidualnych prokuratorów, jak również Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, skarg opisujących przypadki naruszenia niezależności.

Pod pozorem walki z trwającą pandemią wprowadzono zmiany w ustawie Prawo o prokuraturze, których celem nie było zabezpieczenie nas oraz pracowników administracyjnych prokuratur przed ryzykiem zakażenia, a jedynie uzyskanie jeszcze większego wpływu na organy przedstawicielskie prokuratorów, gdzie z urzędu zasiadać będą prokuratorzy funkcyjni.

Zdajemy sobie, podobnie jak Państwo, sprawę z ułomności obecnie obwiązujących przepisów, których celem wydaje się całkowite podporządkowanie prokuratury i prokuratorów kierownictwu Prokuratury, a także podlegającym im ściśle kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wierzymy jednak,  że my prokuratorzy, działając razem, w naszych lokalnych środowiskach, możemy uzyskać większy wpływ na funkcjonowanie naszych jednostek, a pośrednio prokuratury jako całości. Przykładem mogą być podejmowane w wielu prokuraturach, przez Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, a także prokuratorów w nim niezrzeszonych, skuteczne inicjatywy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa prokuratorów i pracowników administracyjnych prokuratury w dobie trwającej pandemii.

Warunkiem uzyskania przez szeregowych prokuratorów większego wpływu na funkcjonowanie naszych jednostek jest aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach do organów nas reprezentujących, a także zgłaszanie i popieranie osób powszechnie cenionych, często nie pełniących jakichkolwiek funkcji w strukturach prokuratury, albowiem tylko oni dają rękojmię niezależnego i zgodnego z interesami środowiska prokuratorskiego sprawowania określonego mandatu.

W dzisiejszej rzeczywistości charakteryzującej się centralistycznym podejściem do funkcjonowania prokuratury i maksymalnego podporządkowania osób funkcyjnych kierownictwu , wielokrotnie naruszającemu niezależność prokuratorów, istnieje poważna wątpliwość, czy  prokuratorzy pełniący funkcje będą dawali gwarancję działania na rzecz i w interesie szeregowych prokuratorów z Prokuratur Rejonowych, Okręgowych i Regionalnych. W sytuacji konfliktu interesów, większość z nich bez pogłębionej refleksji, dostosuje się do wymagań przełożonych licząc na zachowanie stanowiska, wynagrodzenia czy też mniejszego obciążenia obowiązkami służbowymi. Ma to szczególne znaczenie w związku ze zbliżającymi się wyborami członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym – czyli osób orzekających o naszej odpowiedzialności dyscyplinarnej. W obecnej kadencji sądów dyscyplinarnych niejednokrotnie przekonaliśmy się, jak istotną i kluczową rolę pełnią niezawiśli w sferze orzekania sędziowie dyscyplinarni oraz wydawane przez nich odważne rozstrzygnięcia, podejmowane często wbrew oczekiwaniom i zapotrzebowaniu kierownictwa prokuratury.

Z tego też względu Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zwraca się do wszystkich prokuratorów biorących udział w pracy organów przedstawicielskich o aktywny udział w wyborach członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, a także promowanie tych kandydatów, którzy dają rękojmię sprawiedliwego i niezawisłego orzekania, apelując jednocześnie, aby przyjmowali oni środowiskowy mandat.  

Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się podmiotem różnych, często niezasłużonych i niesprawiedliwych reperkusji ze strony prokuratorów przełożonych oraz kierownictwa prokuratury wspieranych posłusznymi rzecznikami dyscyplinarnymi i wówczas rzetelny proces oraz niezawisły sędzia dyscyplinarny dają szansę na właściwą ocenę rzekomych przewinień.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy pozostać obojętni wobec tak istotnej kwestii. Bierność oraz obojętność nie są w tym przypadku oczekiwanymi postawami, zaś nasza aktywność oraz wybór odpowiednich i odpowiedzialnych kandydatów dają nadzieję na zachowanie standardów demokratycznego ładu i sprawiedliwego sądownictwa dyscyplinarnego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.