Apel Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, dotyczący postępowania w sprawie Sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, kierując się przepisami Konstytucji RP, a w szczególności treścią art. 45, stanowiącego, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd – wobec publikacji medialnych oraz komunikatu Prokuratury Krajowej o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o uchylenie immunitetu Sędzi Sądu Okręgowego Beacie Morawiec, która oświadczyła, iż nie mając nic do ukrycia wyraża zgodę na podawanie swych danych osobowych – apeluje o zachowanie pełnej transparentności prowadzonego postępowania, przestrzeganie zasad domniemania niewinności oraz prawa do rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego procesu.

Zauważyć należy, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny pozostaje w sporze prawnym z Panią Sędzią. W obliczu przegranego przez niego w I instancji procesu oraz zapadłego wyroku, nakazującego mu m.in. przeproszenie Pani Sędzi Beaty Morawiec za bezprawne naruszenie jej dobrego imienia, pojawiają się w przestrzeni medialnej publikacje sugerujące wykorzystywanie jego funkcji celem zapewnienia korzystniejszej pozycji procesowej (artykuł w Onet pt. Prokuratura chce postawić zarzuty sędzi, która ma proces ze Zbigniewem Ziobrą). Taki stan rzeczy nakazuje dołożenie wszelkiej staranności w zakresie zapewnienia najwyższych standardów prowadzenia postępowania na każdym z jego etapów.

Jednocześnie Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje, by sprawa o takim ciężarze gatunkowym, dotycząca sygnalizowanych zarzutów stawianych Prezesowi krytycznego wobec kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości Stowarzyszenia sędziowskiego została niezwłocznie wyjaśniona przez niezależne, wolne od wszelkich form nacisku i wpływu Sądy oraz niezawisłych Sędziów, a prokuratorzy prowadzący postępowanie realizowali swe obowiązki w oparciu o najwyższe standardy prawne, etyczne i moralne w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem wszelkich procesowych gwarancji praw strony. Wyrażamy także przekonanie, że dotąd te standardy były zachowywane. Gdyby jednak pogląd ten okazał się błędny, stanowiłoby to dowód upadku prokuratury jako organu uczestniczącego w wymierzaniu sprawiedliwości i stojącego na straży praworządności, bowiem zasadnym stawałoby się wówczas powielanie tezy o wmanewrowywaniu prokuratury w vendettę Prokuratora Generalnego. W sprawie tej, jak w każdej innej, nie ma miejsca na jakiekolwiek wątpliwości i nieprawidłowości.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.