Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia dotyczące planowanego zamrożenia w roku 2021 wynagrodzeń pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów LEX SUPER OMNIA, odwołując się do swych uprzednich uchwał, dotyczących sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury, w dalszym ciągu podtrzymuje zdecydowane, krytyczne stanowisko wobec braku realnych działań kierownictwa Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy oraz wobec planowanego zamrożenia wynagrodzeń pracowników prokuratury w roku 2021.

Przedstawiana Radzie Dialogu Społecznego przez stronę rządową propozycja, dotycząca wynagrodzeń pracowników prokuratury w roku 2021 stoi w sprzeczności z lansowaną od wielu miesięcy tezą o doskonałym stanie budżetu Państwa ale także z sytuacją innych podmiotów sfery budżetowej (np. tych jednak otrzymujących podwyżki jak np. Policja) i stanowi przejaw całkowicie nieuzasadnionego przerzucania na tych pracowników kosztów związanych z sytuacją wywołaną m.in. pandemią COVID 19. Niestety jest efektem także nieracjonalnej polityki finansowej i nieuzasadnionych transferów środków budżetowych. Należy podkreślić, iż planowane zamrożenie wynagrodzeń ma dotknąć pracowników, którzy wykonywali i wykonują swe obowiązki w szczególnie ciężkich warunkach pracy w okresie pandemii. Bez ich zaangażowania i poświęcenia, jako prokuratorzy, nie bylibyśmy w stanie wykonywać naszych obowiązków, a Prokuratura nie byłaby w stanie realizować swych ustawowych zadań.
Zamiast szumnie zapowiadanej od dłuższego czasu poprawy związanej z ustawą o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury planuje się aktualnie zatrzymanie, a w zasadzie cofnięcie nawet tych, ułomnych, przewidzianych w ustawie efektów jej wprowadzenia.

Biorąc pod uwagę poziom inflacji i podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 przy jednoczesnym zamrożeniu wynagrodzeń, pracownicy prokuratury w niezwykle dużej części będą otrzymywać wynagrodzenia na poziomie najniższego ustawowego wynagrodzenia i staną się grupą dotkniętą dalszą pauperyzacją.

Opinia o zapowiadanych zamierzeniach nie może być pozytywna i Zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia krytycznie ocenia zapowiadane rozwiązania. Zapowiedzi te w żadnym zakresie nie realizują słusznych postulatów pracowników, których protest trwający od roku 2018 doprowadził do powstania miasteczka namiotowego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a następnie do przedstawienia kolejnych obietnic poprawy ich sytuacji i przyjęcia rozwiązań mających chociażby częściowo dokonać zmiany ich sytuacji.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, popierając publicznie wyartykułowane już wielokrotnie postulaty tej grupy zawodowej, w dalszym ciągu wskazuje, iż reforma i polepszenie sytuacji zawodowej urzędników i pracowników administracyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są natychmiast wymagane. Zamrożenie wynagrodzeń tej grupy zawodowej spowoduje wyłącznie pogorszenie się, a nie poprawę ich sytuacji, a zatem także negatywnie wpłynie na funkcjonowanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Z tych też powodów popieramy również słusznie podnoszone przez organizacje związkowe negatywne opinie w zakresie planowanego zamrożenia wynagrodzeń.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.