Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ograniczania wolności słowa prokuratorów

Wolność słowa stanowi jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego, która pozwala na wyrażanie w przestrzeni publicznej swoich poglądów, a także formułowania krytyki wobec organów władzy państwowej, szczególnie zaś wtedy, gdy jest ona w pełni uzasadniona.
Z tego też względu Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim oburzeniem przyjęło informację o wdrożeniu postępowań dyscyplinarnych w stosunku do członków Stowarzyszenia – prokuratorów Iwony Palki oraz Roberta Kmieciaka, którzy krytycznie wypowiedzieli się o działalności prokuratury w okresie dobrozmianowych przemian, a także prokuratora Alfreda Staszaka realizującego przysługujące mu prawo do obrony.

Działanie to w sposób ewidentny narusza konstytucyjną gwarancję wolności wypowiedzi, która w równym stopniu jak obywateli dotyczy prokuratorów działających w legalnie funkcjonującym zrzeszeniu. Jest to o tyle istotne, iż możliwość zaprezentowania własnego stanowiska w ważnych kwestiach odnoszących się do działalności prokuratury stanowi jedną z najważniejszych form realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Należy podkreślić, iż wolność słowa oraz prawo do obrony są jednymi z najcenniejszych wartości społeczeństw demokratycznych, zaś dążenie do ich ograniczania charakteryzuje państwa autorytarne, co szczególnie w ostatnim czasie możemy obserwować.

Podejmowane aktualnie przez rzeczników dyscyplinarnych czynności wobec prokuratorów wygłaszających niepochlebne dla kierownictwa prokuratury opinie, przy zachowaniu określonych proporcji, nasuwają w tym aspekcie jednoznaczne skojarzenia. Dochodzi bowiem do wykorzystywania postępowań mających na celu zwalczanie nie licujących z godnością urzędu zachowań, do eliminowania wszelkiego rodzaju krytyki oraz odmiennych ideowo poglądów. Istotne bowiem jest to, że podstawą wszczynania postępowań oraz przedstawiania zarzutów są wypowiedzi nie noszące cech czynu zabronionego i nie charakteryzujące się brakiem kultury słownej. W rezultacie ma to wywołać poczucie strachu i tzw. „efekt mrożący”.

Wspierając zatem kolegów, którzy stali się w ostatnim czasie podmiotem zainteresowania rzeczników dyscyplinarnych Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sposób jednoznaczny domaga się zaprzestania naruszających standardy państwa demokratycznego działań podkreślając, iż pozostają one w sprzeczności z wypowiedzią Prokuratora Krajowego uzasadniającego interwencję prokuratury w jednej z głośnych spraw nadzwyczajnym szacunkiem i dbałością o wolność słowa.

Szacunek dla własnych poglądów stanowi dla członków Stowarzyszenia niezwykle ważną wartość. Z tego też powodu, niezależnie od stosowanych środków represyjnych, będą oni korzystać z przysługujących im konstytucyjnych gwarancji wolności wypowiedzi, mając na względzie, że ich głos winien być słyszalny w środowisku oraz przestrzeni publicznej.
Natomiast wszelkie działania naruszające prawa i wolności obywatelskie staną się w przyszłości przedmiotem obiektywnego i sprawiedliwego osądu.

Zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.