Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ochrony tajemnicy adwokackiej

Tajemnica adwokacka stanowi jedną z fundamentalnych konstytucyjnych gwarancji praw jednostki i łączy się z koniecznością zachowania nadzwyczajnej ostrożności w trakcie czynności procesowych realizowanych przez organy ścigania, podczas których tajemnica ta mogłaby zostać naruszona. Zarówno bowiem prawo do sądu, jak i ściśle powiązane z nim prawo do korzystania z pomocy prawnej w osobie profesjonalnego obrońcy (pełnomocnika) urzeczywistniają standardy demokratycznego państwa prawnego w zakresie rzetelnego i obiektywnego wymiaru sprawiedliwości.

Z tego też względu niezwykle istotne jest zachowanie przez organy ścigania respektu wobec tak ważnego elementu pracy adwokata i powstrzymywanie się od wszelkich działań, które bez uzasadnionej potrzeby ingerowałyby w pracę adwokata oraz jego relacje z klientem. Trzeba bowiem pamiętać, iż uchylenie tajemnicy adwokackiej następuje w ściśle określonym i wyjątkowym trybie, zaś dokumenty ją zawierające podlegają restrykcyjnej ochronie przewidzianej w art. 225§ 3 k.p.k.

Nie wdając się w merytoryczną ocenę podstaw działań podejmowanych wobec adwokatów, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje do koleżanek i kolegów prokuratorów, którzy w swoim postępowaniu winni kierować się obiektywizmem i bezstronnością, aby zawsze stawali na straży praworządności i przestrzegali w swojej codziennej pracy podstawowych zasad państwa prawa.

Jesteśmy przekonani, że przyzwoitość i merytoryczna rzetelność mają większą wagę, aniżeli doraźne profity, zaś uczestnictwo w wymiarze sprawiedliwości wymaga uczciwości oraz właściwego pojmowania standardów demokratycznego państwa prawnego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia