Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi

Członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielką dezaprobatą przyjęli uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi za czyn określony w art. 231 § 1 kodeksu karnego w związku z wydaniem orzeczenia w trybie kontroli instancyjnej postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie obrad Sejmu RP w Sali Kolumnowej.

Zgodnie z art. 181 Konstytucji sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody sądu. Biorąc pod uwagę najdonioślejszą w najnowszych dziejach sądownictwa uchwałę składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20), a także orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2020 roku, z których jednoznacznie wynika, że Izba Dyscyplinarna nie posiada przymiotu niezależnego i bezstronnego sądu, uchwała o wyrażeniu zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi nie może być uznana za skuteczną.

Wykładnia dotycząca statusu Izby Dyscyplinarnej zawarta w orzeczeniu TSUE z 8 kwietnia 2020 roku oraz w uchwale Sądu Najwyższego 23 stycznia 2020 roku wiąże każdy sąd, a także każdy organ władzy państwowej w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zanegował działalność Izby Dyscyplinarnej w płaszczyźnie ustrojowej oraz personalnej, wskazując kryteria, jakie muszą spełniać osoby pełniące funkcję sędziego, a w konsekwencji ustanowił zakaz pełnienia czynności orzeczniczych przez osoby tych kryteriów nie spełniające.

Pomimo jednoznacznego stanowiska TSUE i Sądu Najwyższego, skład Izby Dyscyplinarnej w osobach Piotra Niedzielaka, Konrada Wytrykowskiego oraz Jarosława Sobutki kontynuował procedowanie, doprowadzając do wydania orzeczenia o uchyleniu immunitetu, które w swej treści jest odmienne od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Izbę Dyscyplinarną.

Takie stanowisko stanowi ugruntowanie niebezpiecznych precedensów pozwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego sędziego za wydanie orzeczenia, które z jakichkolwiek powodów nie spodoba się Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu oraz jego podwładnym, mającym ogromną władzę w sferze wdrażania postępowań karnych oraz dyscyplinarnych. 

W sytuacji braku jakichkolwiek podstaw wskazujących na bezprawne działanie sędziego Igora Tuleyi w procesie orzeczniczym, stanowić to może kolejny przejaw niedopuszczalnej ingerencji w niezawisłość sędziowską przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych oraz karnych. 

Nie budzi wątpliwości, iż temu celowi miało służyć powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz wprowadzenie daleko posuniętych zmian w postępowaniu dyscyplinarnym, dającym szerokie uprawnienia czynnikowi politycznemu, który jest reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. 

Niestosowanie się do orzeczenia TSUE aktualizuje konieczność oceny odpowiedzialności członków Izby Dyscyplinarnej co do wydanego postanowienia z perspektywy oczywistego i rażącego naruszenia prawa. Bezsprzeczne jest to, że kwestionowanie lub ignorowanie orzeczeń TSUE stanowi naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będącego ratyfikowaną umowę międzynarodową, to jest źródłem prawa nadrzędnym wobec przepisów ustawowych. W konsekwencji takie działanie może wiązać się z odpowiedzialnością karną za przestępstwo nadużycia uprawnień określone w art. 231 § 1 kodeksu karnego.

Mając na uwadze opinie członków LSO, a także wielu innych szeregowych prokuratorów, wyrażamy pełną solidarność ze wszystkimi prokuratorami i sędziami dotkniętymi podobnymi  działaniami, w szczególności z Panią prok. Justyną Brzozowską, Panem prok. Józefem Gackiem, Panią sędzią Beatą Morawiec oraz Panem sędzią Igorem Tuleją.

Po raz kolejny podkreślamy, że oczekujemy poszanowania dla niezawisłości sędziowskiej i niezależności prokuratorskiej. Jesteśmy przekonani, że zasady demokratycznego państwa prawa i prymatu prawa nad polityka staną się  w Polsce z  powrotem codziennością.

Warszawa, 27 listopada 2020 roku

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.