Wsparcie dla delegowanych prokuratorów od prawniczych organizacji pozarządowych

Stowarzyszenia i prawnicze organizacje pozarządowego okazują w swoich stanowiskach wsparcie dla karnie delegowanych poza miejsce zamieszkania prokuratorów, min. członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

Stanowisko Zarządu Iustitii w sprawie delegowania prokuratorów członków Stowarzyszenia Prokuratów Lex Super Omnia do odległych jednostek prokuratury:

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do prokuratur rejonowych m.in. w Śremie, Golubiu Dobrzyniu i Lidzbarku Warmińskim – nawet kilkaset kilometrów od ich jednostek macierzystych, jednoznacznie potępia tego rodzaju praktyki kierownictwa polskiej prokuratury. Delegowanie prokuratorów do jednostek organizacyjnych prokuratury odległych od ich miejsc dotychczasowej służby i zamieszkania na okresy kilkumiesięczne, w dodatku z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem, chociaż ma pozory legalności, w istocie jest oczywistą szykaną godzącą w podstawowe prawa człowieka. Decyzje takie nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia, są obliczone na wyeliminowanie osób wykazujących dbałość o niezależność prokuratury od wpływów politycznych i zastraszenie wszystkich prokuratorów. Noszą cechy kary dyscyplinarnej przewidzianej w art. 142§1 pkt 4 ustawy – Prawo o prokuraturze mimo nieprzeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, bez zachowania prawa do obrony. Jedynym dającym się zauważyć powodem tych decyzji jest słuszna krytyka niewłaściwych działań kierownictwa prokuratury. W ten sposób kwestionowane decyzje godzą w podstawy demokratycznego państwa prawnego poprzez zniweczenie niezależności prokuratury. Każdy powinien pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za własne zachowania niezależnie od tego, czy podejmuje je z własnej inicjatywy, czy na polecenie innej osoby.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża solidarność z prokuratorami dotkniętymi wskazanymi represjami: Katarzyną Kwiatkowską, Mariuszem Krasoniem, Jarosławem Onyszczukiem, Ewą Wrzosek oraz wszystkimi prokuratorami szykanowanymi w taki czy inny sposób z powodu braku uległości.

Niezależne sądy, niezależna prokuratura i niezależna adwokatura to trzy filary, na których wspiera się wymiar sprawiedliwości stanowiący gwarancję ochrony praw obywateli i podstawę wolnego społeczeństwa. Bezprawne działania władzy politycznej od kilku lat zmierzają do zburzenia tych filarów, a ostatecznym celem jest zniszczenie wszystkich niezależnych instytucji, które w jakikolwiek sposób mogą powstrzymać sprawujących władzę przed nadużyciami.

Nie możemy ani nie chcemy obojętnie przyglądać się panoszącemu się złu. Praworządność jest naszą wspólną sprawą. Nie jesteście sami.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie prześladowania niezależnych prokuratorów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża ostry sprzeciw wobec bezpodstawnego i bezprawnego represjonowania niezależnych prokuratorów poprzez delegowanie ich do pracy na inne stanowiska służbowe.

Dnia 15 stycznia 2021 r. zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski osobiście wydał decyzję o przeniesieniu 10 prokuratorów do pracy na inne stanowiska służbowe, w tym położone kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Nie jest przypadkiem, że wśród przeniesionych w tym trybie prokuratorów jest aż 6 członków stowarzyszenia Lex Super Omnia (Katarzyna Kwiatkowska, Jarosław Onyszczuk, Ewa Wrzosek, Katarzyna Szeska, Dariusz Drapała, oraz Mariusz Krasoń), z których troje jest członkami zarządu Stowarzyszenia.

Jednym z celów statutowych niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia jest powrót do modelu niezależnej prokuratury, co pozostaje w sprzeczności z obecną sytuacją, w której Prokuratorem Generalnym jest czynny polityk obozu władzy Zbigniew Ziobro, a jego zastępcą Bogdan Święczkowski, który w 2011 roku został posłem na sejm z listy partii Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, Lex Super Omnia skrupulatnie patrzy na ręce obecnym władzom prokuratury przygotowując krytyczne raporty na temat jej działalności.

Znamienne jest, że delegowanych prokuratorów zobowiązano do podjęcia pracy na nowych stanowiskach odległych od miejsca zamieszkania od 200 do 500 kilometrów, dając im na to 48 godzin. Nadaje to ich delegacji, której okres wyznaczono na maksymalne dopuszczalne przepisami 6 miesięcy, cechy ewidentnej, politycznie motywowanej szykany. Uzasadnienie tej decyzji stanem pandemii jest tylko pretekstem, jeżeli wziąć pod uwagę, że 4 z przenoszonych na prowincję prokuratorów do tej pory pracowało w Warszawie, w której obciążenie pracą jest największe w kraju.

Przypominamy, że to nie pierwsze tego rodzaju działanie obecnych władz prokuratury obliczone na zastraszenie środowiska prokuratorskiego. Poprzednie przeniesienie do pracy poza miejscem zamieszkania prokuratora Mariusza Krasonia wywołało łańcuch prześladowań wobec kilkunastu sędziów krakowskich sądów, którzy orzekali w sprawie przywrócenia go na poprzednie stanowisko służbowe, natomiast przeniesienie prokuratora Dariusza Wituszki na miejsce pracy położone 800 kilometrów od miejsca zamieszkania zakończyło się jego śmiercią na zawał serca.

Wzywamy Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do odwołania swojego bliskiego współpracownika Bogdana Święczkowskiego z pełnionych funkcji, gdyż sposób w jaki je sprawuje stanowi ewidentne, patologiczne nadużycie władzy.

Patologiczna skłonność do upokarzania ludzi którzy myślą inaczej jest charakterystyczna dla reżimów autorytarnych, czego najlepszym przykładem jest niedawny sposób potraktowania Aleksieja Nawalnego przez służby Federacji Rosyjskiej na lotnisku w Moskwie.

Wyrażamy solidarność, wyrazy szacunku i wsparcia wobec prześladowanych prokuratorów.

Koleżanki i Koledzy prokuratorzy, jesteśmy z Wami.

Opinia KOS ws. delegacji prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS głęboko potępia decyzję Prokuratora Krajowego nadzorowanego przez Zbigniewa Ziobrę o delegowaniu prokuratorów – członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, zaangażowanych w obronę niezależności prokuratury, aktywnych w obronie państwa prawa do odległych od ich miejsca zamieszkania jednostek prokuratury.

Tą decyzją prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prezes Stowarzyszenia, została przeniesiona z Warszawy do prokuratury w Golubiu Dobrzyniu, prokurator Katarzyna Szeska została delegowana do prokuratury w Jarosławiu, prokurator Ewa Wrzosek, została delegowana do prokuratury w Śremie, prokurator Jarosław Onyszczuk, członek zarządu Stowarzyszenia został delegowany do prokuratury w Lidzbarku Warmińskim, prokurator Mariusz Krasoń został delegowany do prokuratury rejonowej z prokuratury regionalnej w Krakowie, już po raz kolejny, prokurator Daniel Drapała z Wrocławia został przeniesiony do prokuratury w Goleniowie.

Wszyscy prokuratorzy dostali 48 godzin na zamknięcie swoich spraw służbowych i życiowych oraz przeniesienie się do odległych miejscowości. Decyzja jest bez uzasadnienia i bez prawa do odwołania. 

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS delegacja tych prokuratorów jest szykaną za ich dotychczasową działalność, niezłomną postawę i odwagę w obronie zasad państwa prawnego. Prokurator Krajowy i jego zwierzchnik Zbigniew Ziobro w ten sposób wywierają presję na te konkretne osoby i chcą osiągnąć efekt mrożący wobec innych prokuratorów. To decyzja niehumanitarna i niegodziwa, będąca przejawem autorytarnego sposobu sprawowania przez ministra sprawiedliwości nadzoru nad prokuraturą i całym wymiarem sprawiedliwości zmierzającym do całkowitego ich podporządkowania.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo protestuje przeciwko takim praktykom i żąda ich zaniechania.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w sprawie oddelegowania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, w związku z powziętą informacją o delegowaniu grupy Prokuratorów działających w ramach Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do wykonywania czynności służbowych na terenie jednostek Prokuratury oddalonych od ich aktualnego miejsca pracy nawet o kilkaset kilometrów (np. z Warszawy do Śremu, z Poznania do Rzeszowa) na okres kilku miesięcy, wyrażamy zaniepokojenie tego rodzaju praktyką oraz liczymy na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W naszym odczuciu bowiem, takie decyzje mogą zmierzać do zniechęcenia ww. osób do podejmowania jakichkolwiek aktywności na rzecz niezależności prokuratorów i wywołania tzw. efektu mrożącego u każdego z prokuratorów i asesorów prokuratorskich, którzy do takich działań chcieliby się przyłączyć.

Zwracamy się jednocześnie z apelem do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych o baczne przyglądanie się przedmiotowym działaniom oraz wyrażenie symbolicznego poparcia dla niezależnych przedstawicieli Prokuratury, którzy swoją dzielną postawą gotowi są walczyć w interesie całego społeczeństwa, często kosztem pogorszenia własnej sytuacji osobistej i zawodowej.

Z naszej strony jesteśmy wdzięczni za walkę członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w obronie praworządności i wyrażamy wsparcie dla ich – jakże odważnej i niezwykle potrzebnej – działalności.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.