Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie naruszania przez prokuraturę niezawisłości sędziowskiej

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” z wielką nadzieją przyjęło orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 roku sygn. II AKz 1394/20 kwestionujące uchwałę Izby Dyscyplinarnej zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi, szczególnie przy uwzględnieniu faktu, iż podstawą szykan stosowanych wobec Sędziego była działalność stricte orzecznicza.

Wydane przez Sąd Apelacyjny orzeczenie stanowi pierwszy judykat sądu krajowego, na mocy którego zakwestionowano w konkretnej i indywidualnej sprawie działalność Izby Dyscyplinarnej jako sądu specjalnego.

Należy zatem dostrzec wymierny efekt uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku, a także orzecznictwa TSUE, przedstawiającego w swoich orzeczeniach brzegowe wymogi dla sądownictwa europejskiego.

Orzeczenie to daje zatem nadzieję dla wszystkich sędziów, ale także i prokuratorów dotkniętych represyjnymi działaniami prokuratury wspieranymi „orzecznictwem” Izby Dyscyplinarnej na uzyskanie orzeczeń sądów powszechnych uwzględniających wadliwość ukształtowania sądów oraz powołania sędziów podejmujących decyzje w tak ważnych dla nich kwestiach życiowych oraz zawodowych. Jest to o tyle istotne, iż pozbawieni są oni przymiotu niezależności i niezawisłości, zaś ich funkcjonowanie w ramach utworzonej struktury z jednej strony ma wywołać w środowiskach prawniczych tzw. efekt mrożący, a z drugiej zaprowadzić ład prawny, w którym wyroki sądowe będą ustalane poza salami sądowymi.

Jako prokuratorzy skupieni w Stowarzyszeniu Prokuratorów „Lex Super Omnia” wspieramy sędziego Igora Tuleyę, a także sędziów Beatę Morawiec oraz Pawła Juszczyna w ich walce o powrót do pracy orzeczniczej, mając świadomość wielu przeszkód, które stoją na ich drodze.

Po raz kolejny wyrażamy też dezaprobatę dla działań prokuratorów, którzy w imię określonych korzyści i benefitów realizują represyjne działania wobec sędziów i prokuratorów.

Mając na względzie postawę składu sędziowskiego wydającego orzeczenie dotyczące Igora Tuleyi wyrażamy przekonanie, że odwaga nigdy nie zostanie pokonana, zaś walka o podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym właściwe ukształtowanie trójpodziału władz oraz autonomii orzeczniczej przyniesie w krótkim czasie wymierne efekty.

     Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.