Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie obrony instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjęło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z dnia 15 kwietnia 2021 roku, na mocy którego za niezgodny z Konstytucją RP uznany został przepis art. 3 ust 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich, określający sprawowanie po upływie kadencji obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika do czasu wyboru następcy.

Nie budzi wątpliwości, iż wyrok ten jest realizacją kolejnych działań podejmowanych przez aktualnie rządzących, których celem jest podporządkowanie sobie wszystkich organów i instytucji władzy państwowej, niezależnie od tego, czy charakteryzują się one umocowaniem konstytucyjnym, czy też są jego pozbawione.

Od ponad 5 lat obserwujemy ich zawłaszczanie i uzależnianie od jednego ośrodka decyzyjnego, co stoi w sprzeczności z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, równowagi władz, gwarancji praw i wolności obywatelskich.

Jako prokuratorzy doskonale rozumiemy istotę tej aktywności, albowiem w 2016 roku zaraz po Trybunale Konstytucyjnym wraz z całą instytucją prokuratury staliśmy się podmiotem partyjnego przejęcia i wykorzystywania w bieżącej walce politycznej.

Konsekwencje tego rodzaju działań są widoczne dla każdego obywatela, także w wypowiedziach medialnych kierownictwa prokuratury, jak choćby w ostatniej, dotyczącej oceny decyzji niezawisłego Sądu, podjętej w sprawie jednego z prominentnych w przeszłości polityków.

Poza niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami toczącymi nierówną walkę o praworządność z opresyjnie działającym systemem politycznym, Rzecznik Praw Obywatelskich w osobie prof. Adama Bodnara stał się symbolem niezależności i ostatnim organem, który nie poddał się wpływom politycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich stanowi w chwili obecnej jedyną gwarancję obrony wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i w innych aktach normatywnych. Bez jego aktywności, składanych skarg i wniosków, niezliczonych interwencji będzie to niemożliwe.

Z tego też względu wszelkimi dostępnymi środkami, z wykorzystaniem organów i instytucji zależnych od władzy politycznej podejmowane są działania, mające na celu unicestwienie ostatniego niezależnego organu przy wykorzystaniu pozornie demokratycznych procedur.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia stanowczo sprzeciwia się tego rodzaju praktykom podkreślając, iż obowiązkiem klasy politycznej jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich w interesie obywateli, a nie konkretnego ugrupowania politycznego.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.