Sprawozdanie z działalności grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w kwietniu 2021 r.

Z nieukrywaną radością informujemy, że kwiecień był dla grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia równie pracowity jak marzec.  Nasz flagowy projekt edukacyjny „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Studenci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach z prokuratorami z Lex Super Omnia, co stanowi niewątpliwie inspirację do dalszego działania na polu dydaktycznym. Potwierdza się zatem zasada, że kontakt z praktykami wykonującymi określony zawód jest ważnym doświadczeniem i nie da się go zastąpić wyłącznie wiedzą książkową. Podczas prelekcji i wykładów przybliżane są studentom niemal wszystkie aspekty wykonywania zawodu prokuratora. Sami studenci zaskakują świetnym przygotowaniem do spotkań z członkami naszego stowarzyszenia i mają wiele pytań związanych z wykonywaniem zawodu prokuratora. Przez cały kwiecień prokuratorzy grupy edukacyjnej Lex Super Omnia gościli na wielu uczelniach starając się przybliżyć studentom nie tylko codzienność w pracy prokuratora, ale również procedury i etapy samej ścieżki zawodowej od aplikacji poprzez asesurę, aż do powołania na stanowisko prokuratora. 

Prelekcje wykładu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” przeprowadzono w kwietniu 2021 r. dla Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo cieszy fakt niemal stałej już współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa, a co skutkuje zaproszeniami członków grupy edukacyjnej do prowadzenia spotkań dla kolejnych oddziałów wspomnianego stowarzyszenia. W kwietniu wykład „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” przeprowadzono dla rzeszowskiego oddziału legendarnej ELSY. Niewątpliwym sukcesem programu edukacyjnego Stowarzyszenia Lex Super Omnia jest fakt, iż otrzymujemy również zaproszenia na spotkania z młodzieżą ze szkół średnich. Okazuje się, że praca prokuratora oraz wiedza na temat przebiegu jego ścieżki zawodowej to tematy, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół licealnych. W kwietniu przedstawicielka grupy edukacyjnej gościła z prelekcją na temat pracy prokuratora w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Powodzenie programu edukacyjnego „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” pozwoliło na zainteresowanie uczelni wyższych również innymi wykładami i prelekcjami, które przygotowali członkowie grupy edukacyjnej Lex Super Omnia.            

W dniu 15 kwietnia 2021 r. dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się prelekcja pod intrygującym tytułem „Omnisjencja (kryminalistyczna) sądu i prokuratora na przykładzie jednej sprawy o zabójstwo”. Pod tym tytułem kryła się refleksja nad relacją pomiędzy biegłym, a organem procesowym jakim jest w postępowaniu przygotowawczym prokurator, a po skierowaniu aktu oskarżenia – sąd. Studenci dowiedzieli się, że od biegłego wymagana jest wiedza specjalna, ale to prokurator i sąd muszą kompetentnie ocenić efekty pracy biegłego w postaci wydanej opinii.

Na zaproszenie Elsy – oddział Lublin w dniu 12 kwietnia 2021 r. odbył się wykład zatytułowany „Status podejrzanego”, na którym omówiono główne kwestie dotyczące samego postępowania przygotowawczego takie jak jego cele, wszczęcie, formy postępowania, organy prowadzące, ale również problemy związane z przedstawieniem zarzutów, subsydiarnym aktem oskarżenia, czy rozszerzeniem oskarżenia na rozprawie.

Członkowie grupy edukacyjnej otrzymują również zaproszenia do udziału w organizowanych przez uczelnie wyższe oraz inne stowarzyszenia prawnicze projektach edukacyjnych. Jest to dla nas sygnał świadczący o pozytywnym odbiorze naszej działalności edukacyjnej oraz wyraz tego, że nasza aktywność na tym polu pozostaje zauważona i doceniona.  Efektem takiej współpracy było zaproszenie członków grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia przez Koło Naukowe Katedry Postępowania Karnego – TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w konferencji dotyczącej problematyki pozbawienia wolności. Stowarzyszenie Lex Super Omnia objęło przedmiotową konferencję patronatem medialnym obok takich instytucji, jak Krakowski Instytut Prawa Karnego, Fundacja Court Watch oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Nasi przedstawiciele wygłosili podczas tego wydarzenia dwie prelekcje. Pierwsza na temat bezterminowego pozbawienie wolności, jego stosowania oraz kontroli przebiegu środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.  Drugi wykład poświęcony był pozbawieniu wolności w ramach zatrzymania i przymusowego doprowadzenia podejrzanego. Podczas prelekcji omówiono pierwotne brzmienie art. 247 k.p.k., a także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. K 36/06 i jego skutek w postaci nowelizacji z 2009 r. nadającej art. 247 kpk obecne brzmienie. Wskazano również na zagrożenia i błędy związane ze stosowaniem tego przepisu oraz przedstawiono postulaty dotyczące jego nowelizacji. 

Wzięliśmy również udział w programie edukacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris zatytułowanym „Poznaj prokuratora”. Inicjatorka spotkania, Pani mecenas Anna Kątnik-Mania prowadziła rozmowę z przedstawicielką grupy edukacyjnej Lex Super Omnia, w której odpowiadając na pytania obywateli przybliżano praktyczne oraz niezwykle życiowe aspekty pracy na stanowisku prokuratora.

Przed grupą edukacyjną Stowarzyszenia Lex Super Omnia zapowiada się niezwykle pracowity maj, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu przygotowaną przez nas ofertą edukacyjną. O efektach naszej pracy będziemy oczywiście informować w kolejnym sprawozdaniu, a już teraz ponawiamy zaproszenie kierowane do naszych członków zachęcając do włączenia się w aktywną pracę grupy edukacyjnej.

Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.