Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie działań podejmowanych wobec Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 3, 4 i 5 dąży do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności, podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z poszanowaniem praw i wolności jednostki oraz interesu publicznego, a także ma na celu stworzenie równych szans i możliwości godnego wykonywania zawodu przez prokuratorów i urzędników prokuratury, bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy.

​Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z niepokojem i dezaprobatą zapoznał się z informacjami dotyczącymi Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, podejmowanymi wobec niego działaniami, które należy ocenić zdecydowanie negatywnie

​Nie znając powodów, innych niż przynależność do Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które legły u podstaw działań Kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze a następnie także Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, wyrażamy sprzeciw i zgłaszamy wątpliwości co do podjętych względem Pana Prokuratora działań.

​Chronologicznie rzecz ujmując, stwierdzić należy, że w dniu 9 lipca 2021r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli pismo, w którym polecił, na podstawie § 65 ust. 2  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – objęcie wszystkich spraw w referacie prokuratora Damiana Gałka wewnętrznym nadzorem służbowym, polegającym na konieczności uzgadniania przez wymienionego prokuratora treści decyzji procesowych oraz innych czynności postępowania przez okres 1 roku. Akceptacja czynności i decyzji powinna odbywać się w formie pisemnej poprzez każdorazowy zapis przełożonego na akceptowanej decyzji czy dokumencie.

​W dniu 16 lipca 2021r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli, stwierdzając, że prokurator Damian Gałek prezentuje bardzo dobry poziom pracy, a wprowadzenie tak szerokiego nadzoru wewnętrznego jest faktycznie niewykonalne i niemożliwe podkreślił, że należy rozważyć czy nadzór określony w taki sposób nie jest sprzeczny z zasadą niezależności prokuratora, która została wyrażona w Ustawie o prokuraturze oraz w tym kontekście wskazał na możliwy mobbingowi odbiór tego typu działań. 

​Po przekazaniu wskazanego stanowiska do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, tego samego dnia tj. 16 lipca 2021r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze na zasadzie art. 106 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze delegował Prokuratora Damiana Gałka do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 21 lipca 2021r. do dnia 20 września 2021r. 

​W dniu 21 lipca 2021r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze wydał zarządzenie o treści wskazanej przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i wdrożył wewnętrzny nadzór służbowy nad wszystkimi sprawami jakie znajdą się w referacie wskazanego prokuratora.

​Taki sposób postępowania nie znajduje żadnego oparcia w treści obowiązujących przepisów. Ustawa o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016r. nie przewiduje bowiem możliwości objęcia takim nadzorem prokuratora, nie daje możliwości do wdrożenia aprobaty wszystkich jego decyzji procesowych i czynności we wszystkich sprawach. Wewnętrzny nadzór służbowy może bowiem być wdrożony wyłącznie w odniesieniu do enumeratywnie, konkretnie wymienionego postępowania, bo to postępowanie jest objęte nadzorem a nie prokurator.  O fakcie wdrożenia nadzoru czyni się adnotacje w aktach konkretnej sprawy i w systemie informatycznym prokuratury. Wdrożenie „in blanco” nadzoru nad nieznanymi w dacie wydania zarządzenia postępowaniami nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach. Instytucja aprobaty jest aktualnie uregulowana wyłącznie w odniesieniu do asesorów prokuratorskich. Nadto decyzję o wdrożeniu takiego nadzoru podejmuje wyłącznie prokurator bezpośrednio przełożony i prokurator nadrzędny nie ma uprawnienia do wydania takiego blankietowego polecenia.

​Wobec powyższego należy zauważyć, że podjęte względem Prokuratora Damiana Gałka działania budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a nadto wskazać wypada opinię zaprezentowaną przez kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli co do możliwego ich mobbingowego  odbioru, zwłaszcza w kontekście chronologii zdarzeń, zaprezentowanej powyżej. Nie sposób nie dostrzec bowiem, że prawdopodobnie delegacja nastąpiła nie z uwagi na sytuację i potrzeby kadrowe Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze lecz celem wdrożenia w niej wewnętrznego nadzoru służbowego nad prokuratorem, co do którego nadzoru takiego nie uruchomiono w jego macierzystej jednostce.

​Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zawsze stać będzie na straży niezależności prokuratorów, podnosić uwagi i zabierać głos w sprawach, w których może dochodzić do jej naruszania oraz w których podejmowane są decyzje mogące nosić cechy szykan i przedmiotowego traktowania prokuratorów. 

​W demokratycznym państwie prawa, w instytucji mającej stać na straży praworządności nie ma i nie może mieć miejsca do tego typu działań, tym bardziej gdy naruszanie prawa może być rozpatrywane także w przyszłości przez pryzmat przestępstwa.


Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.