Stanowisko w sprawie naruszania zasad procesu legislacyjnego w dniu 11 sierpnia 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia pozostając poza politycznymi sporami, kierowany najwyższą troską o dobro i los Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie wydarzeniami z dnia 11 sierpnia 2021 r. związanymi z procedowaniem w Sejmie RP budzącej sprzeciw ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (druk sejmowy nr 1389) wskazując, iż proces legislacyjny odbiegał od przyjętych standardów. 

Powtarzanie głosowań w imię uzyskania konkretnego wyniku głosowania w sposób naruszający obowiązujące regulacje prawne i ich dotychczasową interpretację nie tylko nie może zyskać akceptacji, ale winien spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Godzi bowiem w istotę parlamentaryzmu, ale także fundamentalne zasady demokracji i państwa prawa.

​Działania takie, w sytuacji gdy mają wymiar  instrumentalny, zmierzając do uzyskania za wszelką cenę oczekiwanego wyniku głosowania, jako naruszające obowiązujący porządek prawny są niedopuszczalne. Z tego też względu wymagają zdecydowanego sprzeciwu ze strony organizacji stojących na straży praworządności. Akceptacja takich zachowań poddaje bowiem w wątpliwość przestrzeganie przez organ władzy publicznej – Sejm RP – m.in. art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, iż uczestnictwo w zabiegach sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, godzących w konstytucyjne zasady i normy może prowadzić do odpowiedzialności, także karnej, osób biorących udział w tym procederze i winno w przyszłości podlegać obiektywnej ocenie niezależnych organów wymiaru sprawiedliwości.  

Zarząd StowarzyszeniaProkuratorów Lex Super Omnia


Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.