Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie represji stosowanych wobec sędziów

Zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia wyraża stanowczy sprzeciw i zaniepokojenie z powodu szykan stosowanych wobec sędziów odmawiających orzekania w składach z sędziami wskazanymi i powołanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa oraz orzekających o uchyleniu orzeczeń wydanych przez takich sędziów.

Procedura wyboru i powołania sędziów w Polsce została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy na mocy uchwały z 23 stycznia 2020 r. podjętej w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. BSA I-410-1/20) z powodu braku przymiotu niezawisłości i bezstronności Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).

Stanowisko to potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach z 15 lipca 2021 r. (sygn. C-791/19), a także z 6 października 2021 r. (C-487/19).

Pomimo tych orzeczeń do chwili obecnej nie uchylono niepożądanego stanu prawnego i nie podjęto kroków w celu zapewnienia bezstronności w procedurze wyboru i powołania sędziów przez niezawisły organ. Zamiast tego przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego próbuje się pozbawić wyroki TSUE waloru prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Represjom poddawani są sędziowie odmawiający orzekania w składach z sędziami powołanymi na urząd na wniosek wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziowie orzekający o uchyleniu orzeczeń wydanych z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów.

Wyrażamy swoje oburzenie z powodu odsuwania od orzekania, przenoszenia do innych wydziałów czy wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, których jedynym „uchybieniem” jest stosowanie prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia solidaryzuje się z represjonowanymi sędziami i wzywa do przywrócenia ich do orzekania oraz zaprzestania wszelkich działań zmierzających do ich zastraszania i ograniczania ich niezawisłości.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.