Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w przedmiocie nasilenia represji wobec niezależnych oskarżycieli publicznych

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” od chwili swego powstania wielokrotnie krytykowało podejmowane przez kierownictwo prokuratury działania wobec prokuratorów wyrażających negatywne uwagi odnośnie obecnego modelu funkcjonowania prokuratury.

Działania te od początku tego roku kierownictwo prokuratury intensyfikuje, kierując także pozew cywilny przeciwko jednemu z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Nasilenie tego rodzaju działań w ocenie Stowarzyszenia prowadzi do przekonania, że ich celem jest zastraszenie prokuratorskiej grupy zawodowej.

Na wniosek taki naprowadzają ponadto decyzje, w tym podejmowane również przez prokuratorów funkcyjnych szczebla terenowego, polegające na nie mających uzasadnienia delegacjach prokuratorów do jednostek organizacyjnych niższego rzędu czy też jednostek znajdujących się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. W 2021 roku do jednostek niższego szczebla odległych od miejsca zamieszkania zainteresowanych, oddelegowanych zostało 7 członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, wśród których znajdowało się troje członków jego Zarządu.

Wyznaczenie nowych miejsc wykonywania obowiązków służbowych dla tych prokuratorów, w sytuacji prowadzenia przez nich przed sądem pracy sporów z prokuraturą z tytułu nierównego traktowania bądź dyskryminacji, jawi się jako naruszenie normy wyrażonej art. 183e kodeksu pracy, zakazującej niekorzystnego traktowania pracownika, który skorzystał z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.

Stowarzyszenie zauważa, że prowadzona przez kierownictwo prokuratury praktyka bezterminowej delegacji prokuratorów do jednostek niższego szczebla pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami Rady Europy, przyjętymi przez Radę Konsultacyjną Prokuratorów Europejskich (CCPE – GT) w Opinii nr 9 (2014) na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora (tzw. Karta Rzymska).

Stowarzyszenie ocenia powyższe działania, w tym kierowanie pozwów cywilnych i wszczynanie postępowań karnych wobec jego członków, jako wyraz naruszania niezależności prokuratorów, a także nieposzanowania ich praw do swobody wyrażania poglądów w ramach dozwolonych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Tym samym, działając poprzez Walne Zebranie Członków, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” w pełni aprobuje dotychczasowe działania jego Zarządu mające na celu zachowanie niezależności prokuratorów i sygnalizację nieprawidłowości w funkcjonowaniu prokuratury.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.