Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 roku w sprawie sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dążąc w swojej działalności do jakościowych i systemowych zmian ustroju prokuratury, w pełni dostrzega konieczność poprawy warunków pracy urzędników i innych pracowników prokuratury, a w szczególności znaczącego zwiększenia poziomu ich wynagrodzeń.

Nie budzi bowiem wątpliwości, iż bez tej grupy zawodowej, której praca przyczynia się każdego dnia do zapewnienia właściwej realizacji zadań, nie będzie praworządnej i sprawnie działającej prokuratury.

Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia od 2017 roku wielokrotnie podejmowało uchwały i przedstawiało stanowiska dotyczące konieczności poprawy sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury i z tego też względu wyraża krytyczne stanowisko wobec braku realnych działań Rady Ministrów, kierownictwa prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, a także innych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, nie dostrzegających konieczności inwestowania w ten aspekt funkcjonowania prokuratury.

Nie do przyjęcia jest aktualna propozycja zawarta w projekcie ustawy budżetowej zapewniająca waloryzację wynagrodzeń na poziomie 4,4%, która nie gwarantuje w żadnym stopniu zrekompensowania wzrostu cen i bardzo wysokiej inflacji. Dlatego też popieramy postulaty związków zawodowych proponujących waloryzację na poziomie 12% uznając jednak, że i tak nie zapewnia ona godziwych płac dla tak ważnej grupy zawodowej.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia docenia podjęte szczególnie w 2019 roku decyzje o zwiększeniu wynagrodzenia urzędników sądów i prokuratury uznając jednak, że był to pierwszy krok do ich radykalnego zwiększenia, szczególnie w sytuacji, gdy stan budżetu charakteryzuje się nadwyżką, a wiele grup zawodowych zyskuje znaczne podwyższenie wynagrodzeń.

Z tego też względu dostrzegamy ogromny deficyt działań ze strony Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, który będąc członkiem rządu i liderem partii koalicyjnej dysponuje instrumentami nacisku, pozwalającymi na uzyskanie akceptacji uzasadnionych żądań podległych mu pracowników, wykonujących obowiązki w sądach oraz prokuraturze.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż według autorów „reformy prokuratury” z 2016 roku to właśnie unifikacja funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratura Generalnego miała doprowadzić do umocnienia pozycji prokuratury w strukturach państwa, co oczywiście miało też wpłynąć na zwiększenie środków budżetowych. O ile zatem budżet prokuratury w latach 2016-2020 ulegał znacznemu wzrostowi, nie znalazło jednak to właściwego odzwierciedlenia w zwiększeniu wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury.

Jednocześnie dostrzega się tendencję do obciążania odpowiedzialnością za brak systemowych i oczekiwanych rozwiązań jedynie Ministerstwo Finansów i Prezesa Rady Ministrów z pominięciem odpowiedzialności Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

Podjęcie konkretnych działań zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań, które w nieodległej perspektywie czasowej doprowadzą do podniesienia poziomu wynagrodzeń i stworzenia zobiektywizowanego, realnego i efektywnego mechanizmu ich waloryzacji jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności w jednostkach prokuratury przez wysoko wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę urzędniczą, a tym samym dla właściwej realizacji ustawowych zadań prokuratury i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wzywa zatem przede wszystkim Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, a także członków Rady Ministrów oraz Parlamentarzystów do pilnego podjęcia następujących działań:

  • wprowadzenia niezbędnych reform zmierzających do poprawy sytuacji zawodowej urzędników i innych pracowników prokuratury,
  • powiązania podstawy wymiaru wynagrodzenia urzędników z podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku oraz określenia zasad jego waloryzacji,
  • utworzenia realnej siatki płac pracowników w oparciu o kryteria stanowiskowe,
  • likwidacji dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach prokuratury a wykonujących takie same zadania,
  • stworzenia czytelnych, jasnych i transparentnych zasad mechanizmu awansu opartego na kryteriach merytorycznych,
  • stworzenia jasnego, czytelnego i transparentnego systemu premiowania pracowników.

Aktualne wynagrodzenie zasadnicze przeważającej liczby urzędników, zwłaszcza tych wykonujących swoje obowiązki w prokuraturach rejonowych, nierzadko najbardziej obciążonych pracą, niewiele przekracza granice minimalnego wynagrodzenia, co nie czyni go adekwatnym i społecznie sprawiedliwym w przypadku osób, od których wymagane są wysokie kwalifikacje zawodowe, wykonujących istotne społecznie zadania i nie pozwala im na godne życie.

Wprowadzenie postulowanych rozwiązań nie tylko będzie stanowić zachętę do dalszej pracy wykonywanej na odpowiednio wysokim poziomie, ale także pozytywnie motywować do podejmowania decyzji o podjęciu zatrudnienia w prokuraturze.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.