Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec doniesień medialnych o inwigilacji prokurator Ewy Wrzosek

Citizen Lab z Toronto, specjalistyczna placówka badawcza, potwierdziła sygnalizowane przez Panią prokurator Ewę Wrzosek informacje o kontroli i próbach ingerencji w jej telefon. Wiadomość ta odbiła się szerokim echem w mediach krajowych i zagranicznych.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wskazuje, że inwigilowanie niezależnych prokuratorów jest sytuacją bez precedensu. Z tego względu oczekujemy niezwłocznego podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia Pani prokurator Ewy Wrzosek w sprawie o przestępstwo popełnione na jej szkodę. Dalsze zwlekanie z podjęciem procesowej decyzji w tym zakresie i dalszy brak obiektywnego postępowania nie znajduje uzasadnienia.

Jako prokuratorzy, ale także obywatele RP, oczekujemy pełnego i rzetelnego wyjaśnienia przez właściwe organy państwa zaistniałej sytuacji oraz poinformowania opinii publicznej o wynikach prowadzonego śledztwa. Szczególnie ważnym jest ustalenie czy istotnie system Pegasus jest wykorzystywany do inwigilowania aktywnych publicznie działaczy społecznych i funkcjonariuszy państwa, a także czy w przypadku jego użycia wyczerpane zostały konstytucyjne i ustawowe przesłanki stosowania intensywnych metod kontroli.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo o prokuraturze zadaniem prokuratury jest ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności. Tylko taka prokuratura, która wykonuje swoje ustawowe zadania, jest niezbędna obywatelom i służy demokratycznemu państwu prawa. 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.