Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wobec nacisków na prokuratorów i prób naruszania ich niezależności

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec stosowania bezprawnych nacisków na prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie Bogumiłę Knap i Andrzeja Piasecznego w związku z ich stanowiskiem w kwestii braku podstaw
do wywiedzenia kasacji w sprawie dotyczącej znieważenia pomnika smoleńskiego.

W orzeczeniach tych wskazano na obywatelskie prawo do wyrażania ocen faktów historycznych, w tym różnych od przyjętych przez rządzących, do których w niniejszej sprawie doszło, co nie stanowiło znieważenia pomnika.

Prokuratorzy Andrzej Piaseczny i Bogumiła Knap dokonali merytorycznej oceny obu wyroków i wyrazili swoje stanowisko o braku merytorycznych podstaw wywiedzenia kasacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo o prokuraturze.

Kierownictwo warszawskiej Prokuratury Okręgowej w osobach Naczelnika 6 Wydziału Sądowego – Piotra Stasiaka i Kierownika Działu do Spraw Karnych – Wiesława Kwiatkowskiego grożąc oddelegowaniem ich do prokuratury rejonowej usiłowało wymusić sporządzenie przez nich kasacji
w powyższej sprawie.

Po zażądaniu przez prokuratora Piasecznego wydania pisemnego uzasadnienia polecenia sprawę przekazano prokurator Knap.

Zauważamy, że w sprawie znieważenia pomnika smoleńskiego zapadły w pierwszej i drugiej instancji dwa wyroki uniewinniające, a sądy w sposób dogłębny dokonały analizy stanu faktycznego i prawnego. Orzekając w drugiej instancji sąd wskazał również na poważne uchybienia prokuratury w zakresie sporządzenia apelacji.

Mimo to, stosując niedopuszczalne metody zastraszania oddelegowaniem do prokuratury rejonowej, w dalszym ciągu próbowano zmusić Panią Prokurator Bogumiłę Knap do sporządzenia kasacji od wyroku sądu drugiej instancji, zniechęcając ją do żądania na piśmie uzasadnienia polecenia.

Doprowadziło to do podjęcia przez Panią Prokurator decyzji o odejściu w stan spoczynku,
do którego miała uprawnienia, a którego w najbliższej przyszłości nie planowała.

Spowodowane to było uzasadnioną obawą o negatywne konsekwencje wynikające
z niewykonania przez nią wymienionego polecenia, o czym poinformowała Prokuratora Generalnego pismem skierowanym w dniu 2 lutego 2022 r.

Takie działanie przełożonych wobec wymienionych prokuratorów, którzy w sposób merytoryczny i obiektywny dokonali analizy materiału sprawy, dając dowód swej niezależności 
i profesjonalizmu, jest złamaniem zasady niezależności prokuratorskiej wskazującej, że przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach prokurator jest niezależny.

Stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom podnosząc, że stanowią one przykład instrumentalnego wykorzystania prokuratorów do załatwiania partykularnych interesów rządzących.

Postawa prokuratorów Bogumiły Knap i Andrzeja Piasecznego zasługuje na pełną aprobatę
i szacunek, w przeciwieństwie do postawy i praktyk ich przełożonych, dla których zastraszanie prokuratorów jest metodą sprawowania funkcji kierowniczych. Ich ze wszech miar naganne zachowanie depcze prawa prokuratorów i niweczy prokuratorską niezależność. Na taką praktykę nie ma i nie może być zgody.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.