Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Warszawa, 1 grudnia 2022 r.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi wniesienia do Sądu Najwyższego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie wniosków o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorkom: Pani Ewie Wrzosek – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów oraz Pani Małgorzacie M. – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie złożonych w toku śledztwa związanego z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji z prowadzonych postępowań karnych, nie można w sposób obiektywny i rzetelny odnieść się do ich treści, nie znając zgromadzonego materiału dowodowego, o którym mowa w uzasadnieniach wniosków.
Wspomniany komunikat był poprzedzony informacją o przeszukaniu w dniu 30 listopada 2022 roku zajmowanych przez Panią Prokurator Ewę Wrzosek pomieszczeń służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie. Te czynności zrealizowano pod jej nieobecność. W ich wyniku zabezpieczono jej dwa komputery służbowe oraz nośnik pendrive.
Zauważamy, iż prokurator Ewa Wrzosek, jak wynikało z uprzednich informacji medialnych, mogła być objęta pozaprawnymi działaniami inwigilacyjnymi.
Pamiętając o zasadzie domniemania niewinności liczymy na respektowanie fundamentalnej zasady jaką jest prawo każdego do obrony. Oczekujemy, że prokurator Ewa Wrzosek jako strona postępowania będzie mogła korzystać z niczym nieograniczonych, przysługujących jej uprawnień i gwarancji procesowych, w tym prawa do obrony.
Żądamy szybkiego, rzetelnego i obiektywnego przeprowadzenia postępowania, celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy.
Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, mające m.in. na celu kształtowanie postaw etycznych prokuratorów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o honor i godność zawodu, ochronę autorytetu prokuratury oraz promowanie praworządności i propagowanie na forum publicznym znaczenia niezależności prokuratora, pozycji silnej i obiektywnej prokuratury w demokratycznym państwie prawnym, nie aprobuje żadnych działań mogących stanowić uchybienie naszym ideałom i wskazywać na sprzeniewierzenie się tym zasadom. Za niedopuszczalne uznajemy zachowania, które mogłyby stanowić nieuprawnione udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim informacji z toczących się postępowań przygotowawczych.
Jednocześnie oczekujemy od Pani prokurator, jako członka naszego Stowarzyszenia, zajęcia i przekazania Zarządowi stanowiska w kwestii zarzucanych jej działań.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.