Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z 4 kwietnia 2023 r. w sprawie nierównego traktowania i dyskryminacji prokuratora Pawła Burzyńskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjął do wiadomości informację o delegacji Pana prok. Pawła Burzyńskiego z Prokuratury Rejonowej w Lubartowie
do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku oddalonej o ponad 70 km od miejsca jego zamieszkania. Decyzję w tym zakresie podjął Pan prok. Robert Malicki – Prokurator Okręgowy w Lublinie. Nie posiadała uzasadnienia i prawa odwołania się do niezawisłego organu celem poddania jej ocenie w zakresie zasadności i legalności.

Możemy jedynie przypuszczać, że powodem tej decyzji była troska Pana prokuratora Pawła Burzyńskiego o przestrzeganie praw pracowniczych prokuratorów wykonujących czynności w ramach dyżurów na miejscach zdarzeń (zabójstw, wypadków ze skutkiem śmiertelnym, katastrof i innych). Zwracał uwagę przełożonych na konieczność przestrzegania przepisów prawa pracy w przypadku wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nocnych jak również na konieczność zapewnienia wypoczynku po dyżurze trwającym często przez całą noc.

Nie jest to pierwsza szykana stosowana wobec Pana prok. Pawła Burzyńskiego. W 2021 r. bez jego zgody został oddelegowany do Prokuratury Rejonowej w Parczewie na okres 6 miesięcy.

Godzi się przypomnieć, że zasada równego traktowania i niedyskryminacji ma swoje konstytucyjne podłoże w art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Standardy europejskie i międzynarodowe wymagają zachowania szczególnej przejrzystości i stosowania obiektywnych zasad przy oddelegowywaniu prokuratora do pełnienia obowiązków w innej jednostce wskazując, że delegacje prokuratorów bez ich zgody mogą być wykorzystywane jako instrument wywierania bezprawnego nacisku na prokuratorów i naruszania ich niezależności.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia stanowczo potępia tego rodzaju praktyki i żąda ich zaniechania, bowiem z instytucji delegacji uczyniono pozaustawową formę kar dyscyplinarnych, która narusza zasadę równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.