Informacja o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 października 2023 r. w sprawie Pani prok. Katarzyny Kwiatkowskiej

23 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał apelację Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz Prokuratury Krajowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 lutego 2022 r. wydanego z powództwa Katarzyny Kwiatkowskiej.
Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia pozwem z 23 lutego 2021 r. domagała się zasądzenia odszkodowania za doznaną krzywdę w związku z naruszeniem zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji i wydaną 15 stycznia 2021 r. przez Prokuraturę Krajową reprezentowaną przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego decyzją kadrową o oddelegowaniu jej na okres 6 miesięcy do Prokuratury Rejonowej w Golubiu Dobrzyniu.
W sprawie tej Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska była wspierana przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, a w charakterze interwenienta ubocznego przed sądami obu instancji występował Pan prokurator Jacek Bilewicz.
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 28 lutego 2022 r. zasądził od Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie na rzecz powódki kwotę 16 800 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowanie w zatrudnieniu. Wyrok ten został zaskarżony tak przez pracodawcę, jak i Prokuraturę Krajową, przy czym sąd odwoławczy oddalił środek zaskarżenia w całości.
Wspomniane orzeczenie jest wyrokiem precedensowym, który niewątpliwie będzie oddziaływał na kształtowanie stosunków pracowniczych w prokuraturze. Otóż sąd jednoznacznie stwierdził, że o ile nie może badać zasadności decyzji o delegacji prokuratora, tak wszelkie roszczenia z niej wynikające mogą być dochodzone przed sądem pracy, a sąd zasadność tych roszczeń może weryfikować w kontekście naruszenia zasad równego traktowania bądź niedyskryminacji.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, podzielając w pełni ustalenia Sądu I instancji wskazał, że przesłanką dyskryminacyjną, która legła u podstaw oddelegowania Katarzyny Kwiatkowskiej do Prokuratury Rejonowej w Golubiu Dobrzyniu z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu był fakt pełnienia przez nią funkcji prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.
Orzeczenie to z pewnością będzie powstrzymywać aktualnych i przyszłych szefów przed porywczymi zapędami delegowania niepokornych prokuratorów poza miejsce zamieszkania, choćby nawet obawy na narażenie się na odpowiedzialność cywilnoprawną.
Pozostaje ponadto mieć nadzieję, że wspomniany wyrok uświadomi także prokuratorskim związkom zawodowym, gdzie w urzędzie oskarżenia publicznego łamane jest prawo pracy i w jakich obszarach organizacja ta, ostatnio dbająca wyłącznie o benefity i ordery dla członków swojego Prezydium, może poszukiwać możliwości realizacji swej statutowej działalności.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.