Z żalem żegnamy Aleksandra Herzoga, naszego Kolegę, prokuratora Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku.

Aleksander Herzog urodził się 10 lipca 1951 roku w Krakowie, gdzie spędził swoją młodość. Początkowo szedł drogą typową dla wielu jego rówieśników. W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Powiatowej w Krakowie. W 1974 roku został asesorem. Od 1976 roku do 1981 roku zajmował stanowiska podprokuratora i wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, gdzie wyróżniał się talentem śledczym.

W chwilach próby, w czasach pogardy dla ludzi i ich praw, Aleksander Herzog schodził z utartej drogi i zawsze stawał po właściwej stronie.

Podczas wydarzeń marcowych 1968 roku brał udział w wiecach studenckich w Krakowie i kolportował ulotki. Z tego powodu został zatrzymany i relegowany z IV Liceum Ogólnokształcącego. Maturę zdał rok później już w innym liceum.

Począwszy od września 1980 roku inicjował i współorganizował powstanie struktur „Solidarności” najpierw w krakowskiej prokuraturze, a następnie na terenie kraju. Prokuratorska „Solidarność” domagała się wówczas umacniania praworządności i zmian w funkcjonowaniu prokuratury. Po wprowadzeniu stanu wojennego Aleksander Herzog odmówił podpisania aktu lojalności wobec ówczesnej władzy i już 18 grudnia 1981 roku został zwolniony z pracy „ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania obowiązków prokuratora”.

W kolejnych latach godził pracę radcy prawnego z zaangażowaniem w działalność opozycji. Z tego powodu był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 10 czerwca do 20 lipca 1983 roku był zatrzymany i aresztowany z powodu działalności w Radiu „Solidarność” Małopolska. Postępowanie w tej sprawie zostało ostatecznie umorzone na mocy ustawy o amnestii.

Aleksander Herzog za działalność opozycyjną i zasługi dla prokuratury w 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Zaś w 2015 roku został jako pierwszy uhonorowany medalem Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2018 roku nie przyjął jednak nadanego przez Prezydenta „Krzyża Wolności i Solidarności”.

Zmiany polityczne będące konsekwencją wyborów z 4 czerwca 1989 r. spowodowały, że Aleksander Herzog 15 marca 1990 roku złożył akces powrotu do nowej prokuratury, która odbiegała od „leninowskiego modelu” tej instytucji. W dniu 11 kwietnia 1990 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Aleksandra Bendkowskiego na stanowisko prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie i tego samego dnia został powołany przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego.

Zaczął kierować prokuraturą w momencie wzrostu przestępczości, reorganizacji organów policyjnych, a nadto osłabioną istotnymi brakami kadrowymi. Już wtedy dostrzegał niebezpieczeństwo wynikające z podporządkowania prokuratury rządowi. Sądził jednak, że w systemie demokratycznym da się to niebezpieczeństwo zminimalizować. Chciał, by najważniejsze decyzje prokuratora w postępowaniu przygotowawczym poddane były kontroli sądowej. Opowiadał się za zrównoważeniem hierarchicznego podporządkowania i niezależności prokuratorów. Był przeciwnikiem fetyszyzowania wyników statystycznych jednostek prokuratury i pozornych działań podejmowanych w ramach statystycznej rywalizacji.

Wiatr zmian wiejący wówczas z warszawskiej centrali budził nadzieje młodego pokolenia prokuratorów i jednocześnie zdziwienie starszego koleżeństwa, które przywykło do zarządzania prokuraturą żelazną ręką.

W pierwszej fazie budowy nowej prokuratury Aleksander Herzog musiał się zmierzyć z problemami kadrowymi: wymianą osób zajmujących stanowiska funkcyjne i przeprowadzeniem – na podstawie ustawy z 22 marca 1990 roku – przeglądu kadrowego, określanego jako weryfikacja prokuratorów. Po latach uważał, że zamiar pozostawienia poza służbą osób niegodnych stanowiska prokuratora nie został w pełni zrealizowany ze względu na zbyt krótki czas przeglądu i brak narzędzi informacyjnych.

Pomimo wielu talentów Aleksander Herzog źle się czuł i nie potrafił się odnaleźć w świecie wielkiej polityki. W 1991 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywano – z pominięciem Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego – projekt ustawy sprowadzający prokuraturę do roli organu administracji. Aleksander Herzog był przeciwny tej koncepcji i poszukiwał sojuszników, by zatrzymać prace nad projektem. Ostatecznie projektowi nie nadano dalszego biegu. Natomiast Aleksander Herzog został odwołany z dniem 30 czerwca 1991 roku ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego.

W późniejszym czasie pozostawał niezmiennie na najwyższym prokuratorskim stanowisku, lecz nie przyjmował propozycji objęcia kierowniczych funkcji w prokuraturze.

W dalszym ciągu podejmował się ważnych zadań. Był kierownikiem zespołu nadzorującego sprawy przekazane przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności MSW, włączył się w działalność Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, wspierał prokuratora Stefana Śnieżko w prowadzeniu czynności wyjaśniających okoliczności zbrodni katyńskiej, był członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Rady Prokuratury I kadencji, był przewodniczącym Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Przede wszystkim oddał się swojej największej pasji, którą było prawo. Publikował artykuły w czasopismach prawniczych, był autorem komentarzy do kodeksu karnego i ustawy o prokuraturze. Występował przed Sądem Najwyższym w sprawach kasacyjnych i opracowywał stanowisko prokuratury w sprawach zagadnień przedstawianych Sądowi Najwyższemu w ramach pytań prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki wspomina, że w swoich wystąpieniach przed sądem nasz Kolega unikał oratorskich popisów, lecz koncentrował na istocie problemu, zaś Jego pisma procesowe były najwyższej próby.

Drugą Jego pasją był historia. Chłonął książki historyczne i sam dokumentował wydarzenia z najnowszej historii Polski. Pisał też o historii polskiej prokuratury, jej lepszych i gorszych momentach, powolnym zbliżaniu się do standardów europejskich. Posiadał przepastny zbiór publikacji prawniczych i historycznych.

Wszechstronność zainteresowań Olka Herzoga była imponująca. Mógł prowadzić rozmowę niemal na każdy temat. W młodości, w okresie krakowskim przemierzał górskie szlaki i uczestniczył w wielu wodniackich eskapadach. W dojrzałych latach dbał o kondycje w podgórskich uzdrowiskach. Interesował się motoryzacją i lubił kierować samochodem.

Dlatego będąc Pierwszym Zastępcą Prokuratora Generalnego uzyskał upoważnienie do kierowania samochodem służbowym i wielokrotnie je wykorzystywał. Był znawcą i kolekcjonerem broni palnej. Niekiedy sprawdzał swoje umiejętności na strzelnicy. Dobrze się czuł wśród ludzi kultury. Dysponował ciepłym barytonem, lecz nie śpiewał publicznie. Przez wiele lat uczestniczył w warsztatach artystycznych prawników.

Olek był skromnym człowiekiem o subtelnym poczuciu humoru. O doświadczeniach i zasługach naszego Kolegi łatwiej było dowiedzieć się z not biograficznych niż z jego bezpośrednich opowiadań. Powoli nawiązywał i pogłębiał trwalsze znajomości. Dlatego nie przystąpił od razu do naszego Stowarzyszenia. Najpierw nam się przyglądał i przysłuchiwał, ciekaw jak reagujemy na powrót w 2016 roku prokuratury sprzed lat, którą podjął się zmieniać i cywilizować. Olek wstąpił do Lex Super Omnia, gdy przekonał się do szczerości naszych zamierzeń i nam zaufał. W trakcie naszych zebrań bardzo uważnie słuchał głosu tego pokolenia prokuratorów, które będzie decydowało o przyszłości naszej instytucji.

Dokładnie cztery lata temu, 11 stycznia 2020 roku szedł wśród nas w Marszu Tysiąca Tóg wraz z innymi przedstawicielami zawodów prawniczych. Ubrani w togi przeszliśmy wówczas ulicami Warszawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zamykania nam ust i zadeklarować szacunek dla prawa krajowego i europejskiego.

Prok. Aleksander Herzog podczas Marszu Tysiąca Tóg

Mimo trawiącej Go choroby opracował w lipcu minionego roku uwagi do naszego projektu ustawy Prawo o ustroju prokuratury. Przyjęliśmy je jako oznakę zdrowienia Olka. Na ostatnim, listopadowym walnym zebraniu Stowarzyszenia nie był obecny. Wierzyliśmy razem z nim, że pokona kolejny raz nawrót choroby. Tak się nie stało. Odszedł w pierwszy dzień 2024 r.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wybitny prawnik, człowiek zasad i niedościgniony wzór prokuratora. Niech spoczywa w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Krakowie 15 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Salwatorskim.

Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.