Odpowiedź Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na interpelację Poseł Kamili Gasiuk – Pihowicz dotyczącą sytuacji organizacyjnej i kadrowej Prokuratury.

Zamieszczamy w całości odpowiedź Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na interpelację Poseł Kamili Gasiuk – Pihowicz dotyczącą sytuacji organizacyjnej i kadrowej Prokuratury.

Szanowny Panie Marszałku,

W ślad za pismem z dnia 8 lutego 2017 roku, o sygnaturze jak wyżej, wyjaśniającym konieczność przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Kamili Gasiuk – Pihowicz nr 9127 „w sprawie sytuacji organizacyjnej i kadrowej Prokuratury”, na podstawie art. 12 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177, ze zm.) oraz art. 191 ust. 1 i art. 193 ust. 1 i 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – M.P. z 2012 r., poz. 32, ze zm.), przedstawiam co następuje.

Doceniając troskę Pani Poseł związaną z sytuacją organizacyjną i kadrową Prokuratury, pragnę z całą mocą zapewnić, że sytuacja w Prokuraturze w żaden sposób nie wskazuje na uznanie jej jako wymagającej ewentualnej naprawy bądź budzącej niepokój organizacyjny.

Z uwagi na fakt żądania przez Panią Poseł, szeregu licznych danych liczbowych w formie określonych list, kierując się definicją „listy” – jako struktury danych służących do reprezentacji zbiorów dynamicznych, w której elementy ułożone są w liniowym porządku – przedstawiam poniższe dane w ujęciu tabelarycznym oraz opisowym w chronologii odpowiadającej zadanym przez Panią Poseł pytaniom.

Ad.1

Uprzejmie informuję, iż we wskazanym okresie nikt z prokuratorów nie został „zdegradowany”.

Ad.2

Po dniu 3 marca 2016 roku na wyższe stanowisko służbowe zostało powołanych łącznie 309 prokuratorów, w tym:

POPRZEDNIE STANOWISKO NOWE STANOWISKO
PPO PPRG PPK RAZEM
prokurator PR 191 191
prokurator byłej WPG 6 1 7
prokurator PO 98 1 99
prokurator byłej WPO 1 1
prokurator PRG 9 9
prokurator byłej PA 2 2
RAZEM 197 98 14 309

Ad. 3

Po dniu 3 marca 2016 roku do jednostek wyższego szczebla zostało delegowanych:

 • 1 013 prokuratorów (z wyłączeniem prokuratorów wykonujących zadania w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych) – w tym 742 prokuratorów aktualnie delegowanych i 271 prokuratorów, którzy zakończyli delegacje:

Wykaz aktualnych delegacji

STANOWISKO SŁUŻBOWE MIEJSCE DELEGOWANIA
PO PRG PK PK WZ MS KSSIP RAZEM
prokurator PR 299 48 7 16 8 3 381
prokurator PO 114 80 50 5 7 256
prokurator PRG 47 56 2 105
RAZEM 299 162 134 122 15 10 742

 

Wykaz zakończonych delegacji

STANOWISKO SŁUŻBOWE MIEJSCE DELEGOWANIA
PO PRG PK PK WZ RAZEM
prokurator PR 172 9 1 3 185
prokurator PO 52 9 2 63
prokurator PRG 15 8 23
RAZEM 172 61 25 13 271
 • 27 prokuratorów wykonujących zadania w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych:
STANOWISKO SŁUŻBOWE MIEJSCE DELEGOWANIA
PO PK MS RAZEM
prokurator PR 11 6 1 18
prokurator PO 7 7
prokurator PRG 2 2
RAZEM 11 15 1 27

Ad. 4

Po dniu 3 marca 2016 roku, zgodnie z treścią przepisów art. 106 § 2 i 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, bez zgody zostało delegowanych zarówno do równorzędnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i jednostek niższego szczebla 160 prokuratorów – w tym 116 prokuratorów, którzy zakończyli delegacje.

Ad. 5

Po dniu 3 marca 2016 roku na wyższe stanowisko służbowe zostało powołanych 10 prokuratorów, którzy faktycznie wykonują czynności służbowe w jednostkach niższego szczebla, w tym:

 • 3 prokuratorów Prokuratury Krajowej wykonuje czynności w prokuraturach regionalnych,
 • 4 prokuratorów prokuratur regionalnych wykonuje czynności w prokuraturach okręgowych,
 • 3 prokuratorów prokuratur okręgowych wykonuje czynności w prokuraturach rejonowych.

Ad. 6

Po dniu 3 marca 2016 roku 8 osób zostało przywróconych ze stanu spoczynku do czynnej służby na stanowisku prokuratora.

Ad. 7

Po dniu 3 marca 2016 roku zostały powołane 33 osoby, które wykonywały zawody prawnicze wymienione w art. 75 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, w tym:

 • 18 adwokatów,
 • 2 notariuszy,
 • 13 radców prawnych.

Ad. 8

Prokuratura Krajowa nie dysponuje danymi dotyczącymi powołań na wyższe stanowiska prokuratorskie we wskazanym okresie, tj. od 31 października 2005 roku do 31 marca 2010 roku.
W latach 2005-2010 sprawy kadrowe prokuratorów pozostawały we właściwości rzeczowej Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ad. 9

Po dniu 3 marca 2016 roku 7 prokuratorów zostało powołanych na wyższe stanowisko służbowe na podstawie art. 74 § 1 w związku z art. 76 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, w tym:

 • 3 prokuratorów na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej,
 • 3 prokuratorów na stanowisko prokuratora prokuratury regionalnej,
 • 1 prokurator na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

Ad. 10

Za styczeń 2017 roku ryczałt, o którym mowa w art. 109 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, otrzymało 29 prokuratorów Prokuratury Krajowej.

Jednocześnie informuję że wszyscy prokuratorzy otrzymali miesięczny ryczałt mieszkaniowy w jednakowej wysokości, tj. w kwocie, która stanowi 67,18 % kwoty bazowej, będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora (zgodnie z art. 109 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze – prokuratorowi przysługuje miesięczny ryczałt w kwocie nie wyższej niż 80% kwoty bazowej).

Ad. 11

Dodatek specjalny, o którym mowa w art. 111 § 2 i 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, otrzymuje jeden prokurator Prokuratury Krajowej pełniący funkcję przedstawiciela krajowego w EUROJUST w Hadze, któremu przyznano od dnia 6 lutego 2017 roku dodatek specjalny w wysokości 15% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie brutto.

Ad. 12

Przy rozpoznawaniu wniosków o wypłatę miesięcznego ryczałtu – na podstawie art. 109 § 1 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze – zawsze sprawdzane jest, czy dana osoba może korzystać z tego uprawnienia pod względem formalno-prawnym i faktycznym.

Ad. 13

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, zasadą jest że prokurator wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach, w których wszczął i prowadził postępowanie przygotowawcze albo zlecił wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu organowi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność uzyskania części wymaganych danych z podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także ze względu na bieżące decyzje kadrowe podejmowane, zarówno w Prokuraturze Krajowej, jak i w prokuraturach niższego szczebla, w odpowiedzi przedstawiono dane na dzień 8 lutego 2017 roku.

Taki zakres odpowiedzi na wskazane pytania wynika z ograniczeń w zakresie zawartym w art. 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski

Źródło: http://gentr.eu/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=10056646

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.