Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie zobowiązania zarządu do skierowania zawiadomień – w trybie Kodeksu postępowania karnego lub przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – o czyny polegające na nadużyciu władzy, szykanowaniu prokuratorów, członków Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia.

Jedną z podstawowych wolności każdego demokratycznego państwa jest prawo do zrzeszania się, które daje obywatelom możliwość jednoczenia się w ramach organizacji lub stowarzyszeń w celu prezentowania wspólnie akceptowalnych idei i poglądów oraz ich realizacji.

Wolność ta gwarantowana jest w art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 11 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Pełną swobodę stowarzyszania się gwarantują także art. 58 ust. 1 Konstytucji RP oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

Na gruncie tych regulacji, zostało powołane Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”, które stanowiło odpowiedź części środowiska prokuratorskiego na zmiany organizacyjno – prawne, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, niweczące niezależność prokuratury i prokuratorów.

Powstanie niezależnej organizacji spotkało się z nieprzychylną reakcją ze strony kierownictwa prokuratury, które korzystając z dostępnych instrumentów prawnych inwigilowało proces jej rejestracji, a następnie systematycznie i konsekwentnie eliminowało członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ze wszystkich gremiów.

Z ostracyzmem i niechęcią podchodzono do wszelkich inicjatyw merytorycznych Stowarzyszenia, odmawiając współpracy, milczeniem zbywając konstruktywną ocenę funkcjonowania prokuratury, aby następnie podejmować działania o charakterze dyscyplinarnym czy też quasi dyscyplinarnym, delegując prokuratorów do jednostek niższego szczebla.

Po degradacjach prokuratorów z marca i kwietnia 2016 r. rozpoczął się proces delegowania niepokornych prokuratorów, bez ich zgody, do jednostek niższego rzędu. Pierwszym wyraźnym przejawem tej formy szykan było odwołanie z delegacji do Prokuratury Krajowej, a następnie delegowanie do jednostek niższego szczebla dwóch pań prokurator z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Powodem tej decyzji było oponowanie przez nie wobec polecenia przełożonych, wydanych w sprawie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
Jaskrawym przykładem zastosowania quasi kary dyscyplinarnej jest jeden z prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którego z osobistych pobudek Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski pozbawił szansy powołania na stanowisko sędziego i delegował z prokuratury okręgowej do prokuratury rejonowej. Czas pokazał, że w istocie na stałe.

Kilku, z wielu delegowanych prokuratorów, zostało oderwanych od swojej rodziny i bliskich, wymagających ich codziennego, koniecznego wsparcia.

Niemal każde publiczne wystąpienie członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” wyjaśniane jest w trybie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wobec Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wszczęto postępowanie karne o czyn z art. 231 § 2 k.k. Znamienne było zachowanie Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, którzy podczas konferencji prasowej w dniu 10 sierpnia 2017 roku wskazali pana prokuratora Krzysztofa Parchimowicza z imienia i nazwiska, z podaniem pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji, jako osoby sprzyjającej mafii vatowskiej. Taka postawa najwyższych przełożonych stanowiła naruszenie jego godności osobistej i zawodowej, jak również miała na celu podważenie pełnionej przez niego funkcji i zdyskredytowanie całego Stowarzyszenia.

W aktualnej sytuacji politycznej, ustawa Prawo o prokuraturze jest traktowana przez kierownictwo prokuratury jako akt prawny ważniejszy od Konstytucji i stała się narzędziem ograniczania działalności Stowarzyszenia, aktywności obywatelskiej jego członków oraz ich dyscyplinowania. Z powołaniem się na przepisy tej ustawy piętnowano i ograniczono udział prokuratorów w V i VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego.

Presja wdrażanych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych ma de facto wyeliminować Stowarzyszenie z debaty publicznej, co narusza uprawnienie do wypowiadania się w sprawach publicznych, o których mowa w art. 1 Prawa o stowarzyszeniach.
Znamiennym przykładem takiego postępowania jest zachowanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla łódzkiego okręgu regionalnego, polegające na przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych trzem członkom Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z powodu stanowiska, wyrażającego dezaprobatę wobec komunikatu Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wszczęciu śledztwa o przestępstwo, jakiego dopuścić się miała sędzia orzekająca w sprawie lekarzy oskarżonych o doprowadzenie do zgonu ojca Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.
Należy stanowczo podkreślić, iż powyższe stanowisko zostało wyrażone w imieniu Stowarzyszenia, a nie poszczególnych jego członków czy też członków jego władz.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” podtrzymuje ocenę o zaistniałym naruszeniu prawa przez prokuratora Prokuratury Krajowej Tomasza Janeczka delegowanego do kierowania Prokuraturą Regionalną w Katowicach, a przedstawienie, w związku z zaprezentowanym stanowiskiem, zarzutów dyscyplinarnych członkom zarządu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odczytuje jako próbę ingerencji w funkcjonowanie legalnie działającego podmiotu – organizacji zrzeszającej wolnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w związku z nieprzekraczającymi granic dopuszczalnej krytyki wypowiedziami, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z międzynarodowymi standardami praw człowieka, konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawem zabierania głosu w dyskursie publicznym przez członków legalnie działającego Stowarzyszenia.

Uważamy, iż inicjowanie postępowań dyscyplinarnych wobec członków Stowarzyszenia ma na celu spowodowanie tzw. efektu mrożącego w postaci pożądanych przez kierownictwo Prokuratury postaw bierności i posłuszeństwa prokuratorów wobec instrumentalnego wykorzystywania prokuratury jako narzędzia do prowadzenia bieżącej aktywności politycznej.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” podejmować będzie wszelkie dostępne prawem działania, celem ochrony wartości określonych w Preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. realizacji, gwarantowanej przepisami Konstytucji, wolności zrzeszania się oraz swobody wyrażania swoich poglądów, a także domagać się – zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych – umożliwienia nam, jako obywatelom RP, równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Dlatego też domagamy się zaprzestania tego rodzaju szykan przez kierownictwo prokuratury, podważających zaufanie do sprawowanych urzędów, jak również podjęcia decyzji o zakończeniu wszczętych z naruszeniem obowiązującego prawa postępowań dyscyplinarnych.

Żądamy także wprowadzenia transparentnego systemu awansów, zaniechania korzystania z trybów szczególnych przy ich przyznawaniu przez Prokuratora Generalnego oraz całkowitego wyeliminowania nagród i rozdzielania przywilejów prokuratorom.

Podejmowane w tym zakresie decyzje budzą poważne zastrzeżenia w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czego przykładem są pobierane na przestrzeni ponad 2 lat przez prokuratorów powołanych do Prokuratury Krajowej ryczałty mieszkaniowe, należne uprzednio tylko prokuratorom delegowanym. Zastrzeżenia te dotyczą również umów cywilnoprawnych zawieranych z prokuratorami na wykonanie zleceń w sprawach należących do merytorycznych zadań biur i departamentów Prokuratury Krajowej. Tego rodzaju działania powinny spotkać się nie tylko z krytyką części naszego środowiska, czy też negatywną oceną medialną, lecz wymagają prawnokarnej oceny przez uprawnione do tego organy.

Z tych też powodów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, aprobując dotychczasową aktywność i działania zarządu, stanowczo sprzeciwia się tego typu praktykom stosowanym przez Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, a nadto przypomina, że jako prokuratorzy ślubowaliśmy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności. Nie możemy, jako członkowie organizacji zrzeszającej prokuratorów, pozostać bezczynni wobec zachowań naruszających przepisy prawa.

Dlatego też Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do:

  1. podjęcia działań zmierzających do przeanalizowania poszczególnych działań kierownictwa Prokuratury i skierowania w uzasadnionych przypadkach zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub deliktu dyscyplinarnego,
  2. przedłożenia informacji o podjętych działaniach na najbliższym sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków.
       
Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.