Sprawozdanie z działalności zespołu edukacyjnego Stowarzyszenia Lex Super Omnia styczeń-marzec 2022 r.

Nie ulega wątpliwości, że okres od stycznia do marca 2022 roku był dla zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia czasem intensywnej pracy i wzmożonej aktywności. Oprócz sztandarowych programów edukacyjnych tj. „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” oraz wykładów tematycznych prowadzonych przez naszych prokuratorów, które znane są już w całym ogólnopolskim środowisku akademickim rozpoczęliśmy realizację nowych przedsięwzięć. Nowością w ofercie edukacyjnej naszego stowarzyszenia jest program skierowany do słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku „Seniorzy i prokuratorzy”, którego inauguracja miała miejsce na początku marca 2022 r. Nadto rozpoczął się również program szkoleń zawodowych organizowanych dla członków naszego stowarzyszenia, który zainaugurowała Pani prof. Hanna Paluszkiewicz wykładem „Posiedzenie przygotowawcze”.

Jednocześnie członkowie Lex Super Omnia wzięli udział w wielu wydarzeniach edukacyjnych na zaproszenie prodemokratycznych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz uczelni wyższych, co niezwykle nas cieszy i dowodzi, że nie ustajemy w dążeniu do poszerzania naszej pracy na polu edukacji prawnej.

Projekt ,,Od aplikanta do niezależnego prokuratora” w okresie od stycznia do marca 2022 roku zrealizowany został w ramach prelekcji i wykładów na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, na SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu, na Uniwersytecie Szczecińskim, na UMCS w Lublinie oraz dla Stowarzyszenia ELSA oddział w Szczecinie. Młodzież akademicka żywo zainteresowana jest zagadnieniami obejmującymi praktyczne aspekty wykonywania pracy prokuratora, stąd spotkania te cieszą się niezwykłą popularnością wśród młody adeptów stuki prawniczej.

Prokuratorom z naszego zespołu udało się również zrealizować wiele wykładów tematycznych, które na stałe wpisały się już do naszej ofert edukacyjnej. Na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie rozmawialiśmy ze studentami na temat „Obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności jako przykładach wyłączenia bezprawności czynu”. O„Relacji pomiędzy prawem Unii Europejskiej, a prawem polskim oraz podziale kognicji   pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości, a Trybunałem Konstytucyjnym w świetle   najnowszego orzecznictwa sądów polskich i unijnych nasz przedstawiciel rozmawiał z młodzieżą akademicką SWPS w Warszawie. Niemal o stałej już współpracy na polu edukacyjnym możemy mówić, jeśli chodzi o Uniwersytet Gdański, którego studenci uczestniczyli w prelekcjach zatytułowanych „Samobójstwo a zbrodnia upozorowana”, „Metody wykrywania kłamstwa i emocji oraz jakie na to znaczenie przy przesłuchaniach przy ocenie wiarygodności zeznań” oraz „Wrażliwość a skuteczność – praktyka ścigania sprawców   przestępstw seksualnych w świetle ochrony praw ofiary i prawa do obrony”.

Wykładu na temat tego „Czy przestępca poza granicami Polski może czuć się bezkarnym? O poszukiwaniach międzynarodowych, Interpolu oraz Ekstradycji i ENA.” mogli posłuchać studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy byli również uczestnikami prelekcji „Wrażliwość a skuteczność – praktyka ścigania sprawców   przestępstw seksualnych w świetle ochrony praw ofiary i prawa do obrony” oraz„Kryptowaluty – aspekty prawne, regulacje oraz przedmiot przestępstwa”.

Nadal rozwijamy naszą współpracę z UMCS w Lublinie, gdzie nasi prokuratorzy przeprowadzili wykłady na temat „Fałszerstwa dzieł sztuki” oraz „Kryptowalut w aspektach prawnych, regulacji oraz przedmiotu przestępstwa”. Dla oddziału ELSA w Lublinie przeprowadziliśmy prelekcję na temat „Podsłuchu i kontroli operacyjnej w polskim procesie”.

Wykład o „Profilowaniu psychologicznym w pracy prokuratora” zrealizowaliśmy dla studentów Koła Prawnego SWPS w Warszawie.

Najbardziej jednak cieszy nas sukces „najmłodszego dziecka” zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia, czyli programu „Seniorzy i prokuratorzy”, który ruszył z początkiem marca 2022 r. i skierowany jest do słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Po pierwsze z radością odnotowaliśmy fakt, iż w realizację tego projektu włączyło się tak wielu członków naszego stowarzyszenia, a po drugie nawet w najskrytszych marzeniach nie przypuszczaliśmy, że program będzie się cieszył tak dużą popularnością. Z naszymi aktywnymi seniorkami i seniorami rozmawiamy nie tylko o samym zawodzie prokuratora w kontekście realizacji zadania stania na straży praworządności i ścigania przestępstw, ale również o psychologicznych mechanizmach oddziaływania przez sprawców przestępstw na pokrzywdzonych, o możliwościach jakie daje proces karny osobom pokrzywdzonym, o tym jak pomóc osobie pokrzywdzonej przestępstwem oraz o możliwości działania prokuratora na gruncie prawa cywilnego i administracyjnego. W samym tylko marcu nasi prokuratorzy przeprowadzili prelekcje dla uniwersytetów trzeciego wieku m.in. w Czarnkowie, Warszawie, Krakowie, Milanówku, Lubartowie, Jarosławiu, Podkowie Leśnej, Jeleniej Górze, Górze Kalwarii oraz w Nowohuckiej Akademii Seniora. Terminarz kolejnych spotkań zapełnia się błyskawicznie stąd pomoc wszystkich prokuratorek i prokuratorów naszego stowarzyszenia, którzy zgłosili się do prowadzenia prelekcji na uniwersytetach trzeciego wieku jest bezcenna.  

Nadal aktywnie uczestniczymy w projektach innych prodemokratycznych organizacji oraz stowarzyszeń. Nasi prokuratorzy wzięli udział w comiesięcznych audycjach Stowarzyszenia Defensor Iuris „Porozmawiajmy o procesie karnym”, gdzie tym razem tematem dyskusji były takie zagadnienia jak „Zatruty owoc w prawie dowodowym”, „Czy obrona w polskim procesie karnym jest fikcją?” i „Czy sprawiedliwa kara istnieje?”.

Nasza przedstawicielka wzięła również udział w projekcie edukacyjnym prof. Adama Bodnara „Kółko Prawne”. To cykl otwartych on-line wydarzeń skierowanych do młodych ludzi, w których przedstawiciele różnych zawodów prawniczych odpowiadają na pytania dotyczące sposobu i warunków wykonywania przez nich zawodu sędziego, adwokata czy prokuratora.

W ramach XVII edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na zaproszenie ELSA oddziału w Rzeszowie oraz oddziału w Szczecinie przeprowadziliśmy prelekcje zatytułowane „Praca prokuratora, wszystko co musisz o niej wiedzieć” oraz „Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym – case study”. Kontakty edukacyjne ze stowarzyszeniem ELSA są dla nas powodem do szczególnej dumy i bardzo cenimy sobie fakt, iż to właśnie od współpracy z tym stowarzyszeniem zaczęła się aktywność zespołu edukacyjnego Lex Super Omnia.

Z dużym zadowoleniem przyjmujemy również fakt coraz częstszych projektów, do których jesteśmy zapraszani przez samorząd adwokacki. Taka współpraca zaowocowała zaproszeniem do udziału w organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką konferencji pt. „Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka”, gdzie nasza przedstawicielka omówiła problematyczne kwestie procedury ubezwłasnowolnienia z punktu widzenia pracy prokuratora oraz rozwiązania jakie obowiązują w tym zakresie w innych krajach europejskich. Również na zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem debaty w ramach projektu „Prawnicy na granicy” zatytułowanej „Czy udzielanie pomocy humanitarnej może być przestępstwem?”. Debata miała szczególne znaczenie w obliczu trwającego na granicy polsko-białoruskiej kryzysu humanitarnego i dlatego głos naszego przedstawiciela jako czynnego zawodowo prokuratora miał w tej materii naprawdę istotne znaczenie.

Wzięliśmy również udział w konferencji „Zdrowie i życie Polek po 20 października 2020 r.”, gdzie w panelu prawnym obok takich panelistów i gości jak prof. Adam Bodnar, sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora, mec. Michał Bukowiński, mec. Marek Kanawka, mec. Monika Gąsiorowska wziął udział również przedstawiciel Lex Super Omnia.

Przed nami miesiące dalszej intensywnej pracy. Podsumowując jednak pierwszy kwartał 2022 roku w zakresie realizacji naszych statutowych zadań w przedmiocie edukacji musimy podkreślić fakt, iż z niezwykłym zadowoleniem odnotowaliśmy tak dużą aktywność członków naszego stowarzyszenia w realizacji projektu „Seniorzy i prokuratorzy”. Aktywizacja w tym zakresie cieszy podwójnie w obliczu tak dużego zainteresowania słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku naszymi wykładami. Dlatego serdecznie Wam dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie. Przed nami kolejne zadania w ramach realizacji naszych projektów edukacyjnych, o których będziemy informować w kolejnych sprawozdaniach.

                                    Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.