Sprawozdanie z działalności zespołu edukacyjnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia za okres od kwietnia 2022 r. do czerwca 2022 r.

Zaczynające się wakacje przynoszą przerwę w działalności zespołu edukacyjnego Stowarzyszenia Lex Super Omnia i jednocześnie pozwalają na podsumowanie ostatniego kwartału naszej aktywności na polu edukacyjnym. Bez wątpienia był to dla nas pracowity rok szkolny i akademicki, podczas którego nasze projekty przyczyniły się do rozpowszechniania idei praworządności, niezależnej prokuratury, a także pozwoliły na przybliżenie zawodu prokuratora naszym słuchaczom.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z kontaktów ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którym dedykowaliśmy program edukacyjny ,,Seniorzy i Prokuratorzy”. Tylko w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. prokuratorzy z naszego stowarzyszenia spotkali się z aktywnymi seniorami podczas zajęć UTW w Nowym Targu, Dębicy, Oleśnie, Lubartowie, Kędzierzynie – Koźlu, Krakowie, Grodzisku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim i w Warszawie. Seniorzy pozytywnie zaskakiwali nas swoją wiedzą na tematy związane z praworządnością i znajomością Konstytucji. W zależności od miejsca, gdzie prokuratorzy przeprowadzali zajęcia, naszych słuchaczy interesował cały wachlarz tematów związanych z pracą prokuratora, postępowaniem karnym oraz informacjami na temat przestępstw popełnianych na szkodę seniorów i mechanizmów działania sprawców. Jednocześnie pytali również o swoje prawa i obowiązki w procesie karnym w perspektywie różnych ról procesowych i chcieli znać odpowiedź na takie pytania jak to, czy policja może przesłuchać ich w domu lub wezwać na przesłuchanie telefonicznie, czy należy zgłaszać policji każde podejrzenie ,,wyłudzenia” danych osobowych lub gdzie jest granica pomiędzy pomiędzy reklamą produktu a usiłowaniem wprowadzenia w błąd co do warunków zawieranej umowy. W zakresie zainteresowania naszych słuchaczy były także zagadnienia z prawa cywilnego, administracyjnego, spadkowego oraz prawa konsumentów.

W okresie sprawozdawczym realizowany był również program ,,Od aplikanta do niezależnego prokuratora” oraz wykłady tematyczne, które na stałe zagościły w ofercie edukacyjnej naszego stowarzyszenia i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim gościliśmy z prelekcją zatytułowaną „Czy przestępca za granicą może czuć się bezkarny? – międzynarodowe poszukiwania, Interpol, ekstradycja, europejski nakaz aresztowania”. Studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego mieli okazję wysłuchać wykładu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”. O tym jakie są nasze zadania na miejscu zdarzenia drogowego i jak prowadzi się postępowania w tego typu sprawach mogli z kolei posłuchać studenci UMCS w Lublinie podczas wykładu zatytułowanego „Prokurator na miejscu wypadku drogowego, nadzór i prowadzenie postępowania w sprawach o wypadki komunikacyjne”. Na temat ,,Metod wykrywania kłamstwa i emocji” nasz prokurator opowiadał na Uniwersytecie Szczecińskim, a wykładu pt. ,,Kłamstwo w relacji świadka – wybrane zagadnienia z problematyki oceny wiarygodności zeznań” wysłuchali studenci UMCS w Lublinie. W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gościliśmy z prelekcją pt. „Oko w oko z łowcą hejterów. Przestępstwa z nienawiści i ich ściganie”, natomiast z wykładem o ,,Profilowaniu psychologicznym w pracy prokuratora” gościliśmy u społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Na temat kryptowalut nasz prokurator wygłosił prelekcję zatytułowaną ,,Kryptowaluty – aspekty prawne, regulacje oraz przedmiot przestępstwa” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wykłady pt. „ Rola i skuteczność środków zapobiegawczych toku postępowania przygotowawczego” oraz „Wrażliwość a skuteczność – praktyka ścigania sprawców przestępstw seksualnych w świetle ochrony praw ofiary i prawa do obrony” przedstawiono studentom SWPW w Warszawie.

W maju 2022 r. miał również miejsce ostatni odcinek programu edukacyjnego ,,Porozmawiajmy o procesie karnym” Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, w którym nasi prokuratorzy brali udział na zaproszenie twórców tego projektu od października 2021 r. prowadząc rozmowy i dyskusje na tematy związane z obecnym modelem procesu karnego. Udział w tym niezwykle ważnym z punktu widzenia edukacyjnego projekcie był dla na zaszczytem i dużą przyjemnością zarazem. Okazuje się, że perspektywa spojrzenia na postępowanie karne z puntu widzenia zawodu sędziego, adwokata i prokuratora może prowadzić do zaskakujących wniosków i nowatorskich pomysłów. Naszym koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Defensor Iuris gratulujemy wspaniałego projektu i dziękujemy, że prokuratorzy mogli stać się jego częścią.

Czerwiec 2022 roku przyniósł nam zaproszenie do udziału w bardzo interesującym projekcie edukacyjnym realizowanym przez Reset Obywatelski i Fundację Edukacji Prawnej Iustitia w programie Prawoteka. Gospodynie programu sędzia Monika Ciemięga i sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda rozmawiały z członkinią Lex Super Omnia na temat projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dokonując jego oceny w kontekście dotychczas obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przez pryzmat praktyki sędziowskiej i prokuratorskiej.

Warto jeszcze na zakończenie wspomnieć, że w czerwcu prokuratorzy naszego Stowarzyszenia wzięli również udział w wydarzeniu, które na stałe już wpisało się w kalendarz ważnych spotkań edukacyjnych tj. organizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy ,,Tygodniu Konstytucyjnym”, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i średnich aby rozmawiać o Konstytucji.
Niezwykle ważnym i prestiżowym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, w którego przygotowanie zaangażowani przez wiele miesięcy byli prokuratorzy naszego stowarzyszenia była konferencja naukowa ,,Sądy i Prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim między teorią, a praktyką”, która odbyła się w dniach 23 i 24 maja 2022 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Konferencję otworzyli prok. Katarzyna Kwiatkowska (prezes LSO), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ) oraz prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Kierownik Katedry Prawa Europejskiego UJ). Wśród prelegentów byli prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ, sędzia TK w stanie spoczynku), dr Monika Kawczyńska (UJ), prokurator Aleksandra Antoniak – Drożdż (LSO), prof. UJ dr hab. Marta Romańska (UJ, sędzia SN), dr Aleksandra Sołtysińska, dr Małgorzata Kożuch, prokurator Mariusz Kowal (LSO), prof. dr hab. Piotr Kardas (UJ), prokurator Mariusz Krasoń (LSO), prokurator Ewa Janczur (LSO), sędzia Dariusz Mazur (Themis), prokurator Robert Wypych (LSO), prof. dr hab. Monika Florczak – Wątor (UJ), dr Piotr Turek, dr Alfred Staszak (UZ, LSO). Podczas konferencji wygłoszono referaty i dyskutowano m.in. na takie tematy jak: pojmowanie nadrzędności i pierwszeństwa Konstytucji w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, środki procesowe służące reagowaniu na niewłaściwe obsadzenie sądu, kompetencje TSUE w zakresie ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozproszona kontrola konstytucyjności w pracy sędziów i prokuratorów, a także niezależność sądownictwa z perspektywy wykonania ENA, nienależyta obsada sądu w kontekście obowiązku obrońcy i pełnomocnika dbania o interes mocodawcy, niezależność prokuratury w kontekście funkcji i znaczenia Konstytucji w procesie wykładni i stosowania prawa, interpretacja prawa zawarta w aktach prawa wewnętrznego w kontekście niezależności prokuratora, orzecznictwo TSUE, ETPCz i Trybunału Konstytucyjnego w bieżącej pracy prokuratora, rola prokuratora w procesie, a zarzut nienależytej obsady sądu, proceduralne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich sędziów i stosowania ustawy kagańcowej w świetle standardów europejskich, specyfika polskiego systemu dyscyplinowania prokuratorów, znaczenie prokonstytucyjnej, prounijnej i prokonwencyjnej wykładni sądowej w procesie odbudowy zaufania obywateli do sądu niezależnego i niezawisłego, prokuratura w standardach prawnych Rady Europy. Dyskutowano również na temat potrzeby ewolucyjnej lub rewolucyjnej zmiany systemu oskarżenia publicznego, gdzie po referacie na ten temat uczestnicy w prowadzanej dyskusji zastanawiali się jakiej prokuratury nowoczesna i demokratyczna Polska potrzebuje. Było to bardzo istotne z punktu widzenia realizacji naszych zadań statutowych wydarzenia albowiem zwracało uwagę na warunki funkcjonowania sądów i prokuratury w dobie kryzysu praworządności, a jednocześnie pozwoliło tworzyć pewne ramy oczekiwań środowisk prawniczych na to jak system wymiaru sprawiedliwości powinien działać w przyszłości.

Rok szkolno-akademicki 2021/2022 uważamy zatem za niezwykle pracowity i bardzo udany. Udało nam się zrealizować wiele ciekawych zajęć, wykładów, prelekcji i projektów, z których zapewne część będziemy kontynuować już jesienią. Nie wykluczamy realizacji nowych pomysłów i programów stąd mile widziane są w zespole edukacyjnym osoby, które mają pomysł na projekt edukacyjny i zastanawiają się nad dołączeniem do naszego grona. Na koniec wypada podziękować wszystkim naszym członkiniom i członkom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się swoją aktywną postawą do udziału w realizacji programów edukacyjnych. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni za wasze zaangażowanie, wsparcie, profesjonalizm i godne reprezentowanie Lex Super Omnia w przestrzeni edukacyjnej. Serdecznie Wam koleżanki i koledzy dziękujemy i mamy nadzieję na kontynuację naszej edukacyjnej działalności po wakacjach.


Z poważaniem
prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.