Prace legislacyjne – prace nad nową redakcją art. 209 kk.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy Kodeks karny w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk.
Projektowane zmiany inaczej niż dotychczas konstruują odpowiedzialność w tym zakresie.
Przede wszystkim penalizuje się uchylanie od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
W tego typu sytuacjach sprawca będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast w § 2 wprowadza się typ kwalifikowany ze względu na narażenie osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku, poza możliwością orzeczenia grzywny, kary ograniczenia wolności, wysokość kary pozbawienia wolności wzrasta do 2 lat. Przestępstwo będzie miało charakter wnioskowy. Wniosek może złożyć pokrzywdzony, organ pomocy społecznej lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa będzie realizowane z urzędu.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.