Intencje ważniejsze od prawa

W Gazecie Prawnej w dniu 5 lipca 2017 roku ukazał się artykuł pióra Emilii Świętochowskiej pt.: „Prawo o prokuraturze do zmiany: W przypadku przewinień śledczych prawo zadziała wstecz”, w którym autorka przedstawiła planowane zmiany w sławetnej ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające – Prawo o prokuraturze. Ich istotę stanowi wprowadzenie nowego przepisu art. 64a mającego regulować kwestie stosowania nowych przepisów o przedawnieniu deliktów dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Z treści tej publikacji wynika, iż ma to być działanie naprawcze, bowiem autorzy regulacji ustalających zasady funkcjonowania prokuratury, na mocy obu aktów prawnych z dnia 28 stycznia 2016 roku, mieli intencję wprowadzenia stosownego „przepisu przejściowego”, jednak z bliżej nieustalonych powodów tego nie uczynili.  Można podejrzewać, że realizacja głównego celu tworzenia przepisów wprowadzających, ukierunkowanego na umożliwienie w majestacie prawa pozbawienia dorobku zawodowego części prokuratorów, a także ukształtowania zależnej od siebie prokuratury – przysłoniła racjonalność i precyzję w przygotowaniu innych rozwiązań. Ale co tam! „Dobra zmiana w Prokuraturze” poradzi sobie i z tym problemem, inicjując wprowadzenie nowego przepisu przejściowego do ustawy obowiązującej już od 16 miesięcy i wywołującej określone skutki prawne. Jako Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” sprawdziliśmy doniesienia medialne.Rzeczywiście w procedowanych zmianach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1491), projektodawca zaproponował wprowadzenie w art. 11 zmiany w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178 i 2103) poprzez dodanie art. 64a w następującym brzmieniu: „ Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo o prokuraturze stosuje się przepisy o przedawnieniu karalności przewinień dyscyplinarnych w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął”.  Oczywiście jest to klasyczny przepis przejściowy, którego treść znana jest z wielu aktów prawnych określających chociażby w Kodeksie karnym stosowanie regulacji zmieniających terminy przedawnienia określonych przestępstw. Przyznać trzeba, iż jako prokuratorzy zmian tego rodzaju doświadczyliśmy bardzo wiele. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z przepisem, który ma zacząć obowiązywać po 16 miesiącach obowiązywania ustawy Prawo o prokuraturze. To klasyczne działanie prawa wstecz, które – jak nam się wydawało – w demokratycznym państwie prawnym nie powinno funkcjonować.  Wydaje się, że jednak nie ma to większego znaczenia, bowiem nie ważne są zasady wypracowane w doktrynie prawa karnego, lecz intencje. A przecież – jak dowiadujemy się z artykułu – racjonalny projektodawca – zamierzał wprowadzić przepis w istocie rzeczy przedłużający termin przedawnienia deliktów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Nie uczynił tego w odpowiednim czasie, ale mimo to dobra intencja pozostała. Słuszność jest bowiem po określonej stronie!

            Osoby mające mniej ugruntowaną wiedzę w opisanym zakresie chcielibyśmy poinformować, iż skutkiem braku przepisów wprowadzających jest klasyczne obowiązywanie ustawy od chwili jej wejścia w życie, a co za tym idzie wydłużony do 5 lat termin przedawnienia deliktów dyscyplinarnych będzie dotyczył tych sytuacji, które zaistniały po dniu 4 marca 2016 roku, tj. po wejściu w życie nowego Prawa o prokuraturze. W przypadku pozostałych deliktów zachowany zostanie termin 3-letni.

             Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie może obojętnie przyglądać się takim działaniom, które w naszym przekonaniu łamią standardy demokratycznego państwa prawnego. Jest to o tyle ważne, iż jednym z zasadniczych celów naszej organizacji, określonym § 6 pkt 1 naszego statutu jest wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego. Wielu ekspertów wypowiedziało się już w tym przedmiocie, podkreślając niestosowność wprowadzania takiego rozwiązania w sytuacji wejścia już w życie Prawa o prokuraturze i obowiązywania od dnia 4 marca 2016 roku. W tym przypadku odsyłamy autorów do zapoznania się z zasadami prawidłowej legislacji, a także zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Idąc tokiem rozumowania projektodawcy, możliwym wydaje się wprowadzenie wielu innych zmian w przepisach wprowadzających, jak chociażby zakazu działania w stowarzyszeniach prokuratorskich prokuratorów, przeniesionych przez Prokuratora Generalnego na inne stanowiska służbowe. Dlaczego w ten sposób nie wyeliminować ich prawa do wypowiadania się oraz formułowania krytyki z ich strony.

           Smutne jest jednak to, że ta „zabawa w prawo” odbywa się przy pełnej aprobacie Prokuratury Krajowej. Ustami swojego Rzecznika Prasowego stwierdziła bowiem, iż „odstęp czasu pomiędzy wejściem w życie prawa o prokuraturze oraz wprowadzeniem do porządku prawnego proponowanego przepisu nie narusza przysługujących uczestnikom postępowania dyscyplinarnego gwarancji procesowych”.

Komentarz zbędny. Intencje ważniejsze od prawa.

Stowarzyszenie Prokuratorów  „Lex super omnia”

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.