Oświadczenie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Oświadczenie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” z ogromnym niepokojem, ale i smutkiem przyjęło informację o uchwaleniu w dniu 12 lipca 2017 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, które w ocenie wszystkich środowisk prawniczych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praworządności mają charakter niekonstytucyjny, naruszając zasadę trójpodziału władz określoną w art. 10 Konstytucji RP.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” w pełni utożsamia się z tymi krytycznymi opiniami odnoszącymi się do uchwalonych już ustaw, mając na względzie, iż nowe rozwiązania w sposób jednoznaczny naruszają prawo obywateli do sądu i rzetelnego procesu. Należy pamiętać, iż niezależność sądów i niezawisłość sędziów są gwarancjami obiektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i powinny podlegać szczególnej ochronie. Tymczasem zmiany wprowadzone wskazanymi powyżej aktami prawnymi –  związane między innymi z  uzależnieniem od władzy wykonawczej Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznieniem trybu powoływania sędziów, czy też wprowadzeniem systemu podporządkowywania Ministrowi Sprawiedliwości prezesów sądów – stanowią ewidentny przejaw naruszania standardów demokratycznego państwa prawnego.  Budują przy tym niezwykle silną pozycję polityka – Ministra Sprawiedliwości i zarazem Prokuratora Generalnego, który odtąd będzie dysponował wieloma instrumentami  umożliwiającymi wpływanie na pracę sądów oraz sędziów.

Środowisko prokuratorskie doświadczyło już obowiązywania tak tworzonego prawa, a także bezwzględności jego wykorzystywania przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego dla osiągnięcia swoich celów.

Dlatego też w pełni solidaryzujemy się ze środowiskiem sędziowskim mając na względzie, iż ugruntowane poczucie niezależności oraz wagi społecznej realizowanych zadań pozwolą oprzeć się tym wszystkim działaniom, które będą zmierzały do faktycznej likwidacji odrębności władzy sądowniczej.

Deklarujemy, że Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie będzie brało udziału  w procedurze rekomendowania kandydatów na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa, bowiem naszym zdaniem byłoby to wpisywaniem się w działania naruszające przepisy Konstytucji RP.

Wyrażamy też głębokie przekonanie, iż członkowie Stowarzyszenia, a także koleżanki i koledzy prokuratorzy w swoim autonomicznym postępowaniu przyłączą się do tej deklaracji i nie będą sankcjonować niekonstytucyjnych działań wyrażając tym samym solidarność dla środowiska sędziowskiego.

W naszym głębokim przekonaniu jest to szczególnie istotne w kontekście działań podejmowanych przez większość parlamentarną w stosunku do władzy sądowniczej, mających na celu całkowite jej uzależnienie. Złożony w dniu 12 lipca 2017 roku projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, ostatniej instytucji stojącej na straży rzetelnego procesu, stanowi ewidentny przejaw zamachu na niezależne sądownictwo i nie  może zyskać akceptacji środowiska prokuratorów, zobowiązanych ustawowo do stania na straży praworządności.

                                                                      Zarząd
                                                    Stowarzyszenia Prokuratorów
                                                            „ Lex super Omnia”
Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.