Apel do Sędziów Sądu Najwyższego

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zwraca się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem związanym ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U z dnia 2 stycznia 2018 roku, poz.2).

Wskazany akt prawny od samego początku prac legislacyjnych był przedmiotem powszechnej krytyki, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk prawniczych, autorytety prawne, jak również społeczeństwo, które w lipcu 2017 roku symbolicznie stanęło przed sądami w wielu miejscowościach na terenie kraju, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec działań zmierzających do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, a w tym Sądu Najwyższego.

Okazało się jednak, że protesty te przyniosły krótkotrwały sukces, a zawetowane przez Prezydenta RP projekty dwóch ustaw zostały ponownie uchwalone w nieco zmienionym kształcie. Oba akty prawne zawierają przepisy niezgodne z Konstytucją RP, a przy tym naruszają wyrażoną w art. 10 zasadę trójpodziału władz.

Powszechnie krytykowany jest zapis art. 37 § 1 ustawy, określający wiek przechodzenia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku na 65 lat, co będzie skutkować koniecznością odejścia ok. 40% kadry orzekającej. Nie sposób doszukać się merytorycznego uzasadnienia dla takiego rozwiązania, chyba że zamiarem prawodawcy jest dokonanie zasadniczych zmian  kadrowych w Sądzie Najwyższym.

Potwierdzeniem stawianej tezy zdaje się być zapis zawarty w art. 111 § 2 cytowanej ustawy, dający  możliwość przejścia w stan spoczynku sędziom, którzy nie osiągnęli wskazanego powyżej wieku, o ile oczywiście złożą stosowny wniosek.  Rozwiązanie to może wydawać się atrakcyjne, jednak w tym przypadku należy je odczytywać jako próbę oddziaływania na morale sędziów i stworzenia optymalnych warunków dla dokonania zaplanowanych zmian kadrowych.

Prokuratorzy jako pierwsi poznali metody działania aktualnej władzy, które  ukierunkowane są na zasadniczą przebudowę instytucjonalną Państwa oraz zagwarantowanie sobie możliwości oddziaływania na wszystkie instytucje. Temu celowi mają służyć przede wszystkim zmiany kadrowe, jak miało to miejsce w prokuraturze.

Z tego też powodu Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” mając na uwadze konieczność zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jak również stabilności orzecznictwa Sądu Najwyższego, zwraca się do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy nie osiągnęli wieku 65 lat, aby powstrzymali się od korzystania z przyznanego im uprawnienia.

Wasze pozostanie w Sądzie Najwyższym będzie gwarancją zachowania niezawisłości sędziowskiej, rzetelności, oraz uczciwości, a ponadto szacunku dla tych wszystkich obywateli, którzy dostrzegają niebezpieczeństwa zachodzących przemian i dotychczas trwali i będą trwać w obronie Konstytucji, praworządności i zasad państwa prawa.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów  „Lex Super Omnia”

Warszawa, dnia 18 stycznia 2018 roku.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.