Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie naruszania przez prokuraturę niezawisłości sędziowskiej

Członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjmują informację o skierowaniu w dniu 14 lutego 2020 r. przez Prokuraturę Krajową do Izby Dyscyplinarnej wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Pana Igora Tuleyi – Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. 

​Oburzenie nasze jest tym większe, iż wniosek dotyczy czynności orzeczniczych i wiąże się z trybem procedowania zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie – Magdaleny Kołodziej w śledztwie dotyczącym „obrad Sejmu RP w Sali Kolumnowej”.  Sprawa ta w sposób wyrazisty utwierdziła społeczeństwo w przekonaniu, że prokuratura stała się orężem w walce politycznej i w sposób cyniczny wykorzystywana jest dla partykularnych interesów rządzących oraz walki z niepokornymi. 

Z tego też względu ściganie karne sędziego Igora Tuleyi w związku z wydaniem zgodnego z przepisami prawa zarządzenia o jawności posiedzenia może być odebrane jako polityczna reakcja na upublicznienie treści niewygodnych dla władzy. Tym bardziej, że zarządzenie to zostało wydane za wiedzą i bez sprzeciwu prokuratora biorącego udział w posiedzeniu.

Nie sposób racjonalnie przyjąć, iż procedowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 96 b §1 kpk) może być uznane za naruszenie prawa wyczerpujące znamiona przestępstwa urzędniczego. Interpretacja prawa leżąca u podstaw skierowania wniosku nie może zyskać akceptacji w demokratycznym państwie prawnym, podobnie jak i działania prokuratury, która stosownie do obowiązujących regulacji winna stać na straży praworządności. 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Prokuraturę Krajową wobec Sędziego Igora Tuleyi. 

Z dezaprobatą odnosimy się także do zachowań koleżanek i kolegów prokuratorów, którzy dla doraźnych benefitów i awansów zawodowych dają wykorzystywać się do zwalczania aktywności publicznej sędziów propagujących zasady demokratycznego państwa prawa i wartości konstytucyjne poprzez kreowanie postępowań przygotowawczych godzących w ich niezawisłość sędziowską.

​Odrzucamy takie postawy prokuratorów uznając, że są one przejawem złamania ślubowania prokuratorskiego i aksjologicznych podstaw sprawowanego urzędu. Nie zostaną one zapomniane, a w przyszłości, po przywróceniu praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, winny podlegać wnikliwej ocenie prawnej. 

Jako prokuratorzy skupieni w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia wzywamy prokuratorów do zaniechania czynności łamiących standardy rzetelnego i bezstronnego postępowania przygotowawczego podkreślając, iż  przyzwoitość oraz zawodowa uczciwość mają zdecydowanie większą wartość aniżeli krótkotrwałe korzyści.

W tym trudnym dla polskich sędziów czasie solidaryzujemy się z sędzią Igorem Tuleyą zwracając uwagę, iż słuszna idea nigdy nie zostanie pokonana, zaś walka o podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym właściwe ukształtowanie trójpodziału władz oraz autonomii orzeczniczej sądów stanowią te wartości, którym warto się poświęcić. Przywołując myśl Fryderyka von Schillera należy wskazać, iż aby ocalić wszystko, musimy wszystko zaryzykować”

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.