Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie szykan stosowanych wobec prokuratorów

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” z wielkim zaskoczeniem oraz oburzeniem przyjął decyzje personalne Prokuratora Krajowego z dnia 15 stycznia 2021 roku, na mocy których delegował on prokuratorów – członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do jednostek najniższego szczebla, w tym w wielu przypadkach oddalonych o setki kilometrów od miejsca ich zamieszkania i dotychczasowej pracy, co wiąże się też z dodatkowymi kosztami budżetowymi. 

Wzburzenie i zdecydowany sprzeciw budzi postępowanie Prokuratora Krajowego, który za pośrednictwem swojego rzecznika w sposób nieudolny próbuje uzasadnić swoje decyzje względami covidowymi i trudną sytuacją jednostek, do której nastąpiły delegacje, nie przedstawiając w tym zakresie żadnych konkretów. Tymczasem jednostki organizacyjne, w których pełnili służbę delegowani prokuratorzy, znajdują się obecnie w krytycznej sytuacji kadrowej, a obciążenie pracą wykracza poza dopuszczalne standardy. 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż konkretne delegacje mają w istocie walor represyjny i swym zamyśle zmierzają do zakłócenia działalności jedynego niezależnego stowarzyszenia prokuratorskiego, które od 4 lat systematycznie i merytorycznie krytykuje rzekome reformy wprowadzane przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i ich podwładnych. Nie jest szczególną tajemnicą, iż aktualne kierownictwo prokuratury z ogromną niechęcią odnosi się do funkcjonowania Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, u którego podstaw istnienia leży idea niezależności prokuratury, wierności etosowi niezależnego prokuratora oraz złożonemu ślubowaniu. Niezależni prokuratorzy są bowiem postrzegani jako alternatywa dla autorytarnego stylu zarządzania w prokuraturze, a jednocześnie stanowią jedyne realne zagrożenie dla dysfunkcjonalnych zmian wprowadzanych w okresie „dobrej zmiany”. Nie zawiodło się w swoich obawach, albowiem dotychczasowa działalność członków Stowarzyszenia, przygotowywane raporty obrazujące stan prokuratury, a także działalność społeczna i edukacyjna pokazały, że prokuratura i prokuratorzy mogę prezentować zupełnie odmienne standardy, przestrzegając praworządności oraz podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. 

W ten kontekst wpisują się zatem podjęte decyzje kadrowe, które zmierzają do wywołania po raz kolejny efektu mrożącego i wyeliminowania wszelkiej aktywności prokuratorskiej, która nie byłaby aprobowana przez władze prokuratury. 

Jako prokuratorzy skupieni w Stowarzyszeniu Prokuratorów „Lex Super Omnia” w sposób jednoznaczny oświadczamy, iż nie ulegniemy tego rodzaju szykanom, mając na względzie, iż prokuratura jako organ niezależny stanowiący element wymiaru sprawiedliwości jest wartością, której warto bronić. Szczególnie zaś w sytuacji, gdy obserwujemy bezwzględne łamanie powszechnie przyjętych standardów jej funkcjonowania i tworzenie państwa pozornie praworządnego. 

Wzywamy jednocześnie Koleżanki i Kolegów prokuratorów do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim negatywnym zmianom zachodzącym w prokuraturze, przypominając, iż zawodowa rzetelność oraz uczciwość mają zdecydowanie większą wartość aniżeli krótkotrwałe korzyści.

Zarząd LSO

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.