Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w związku z proponowanym w projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych – rozdzieleniem wynagrodzeń sędziów i prokuratorów

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z zaniepokojeniem obserwuje prace legislacyjne związane z przedstawionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane przez Zbigniewa Ziobrę, projektami ustaw Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 322) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 323).

Niezależnie od krytycznej oceny proponowanych rozwiązań odnoszących się do sądów powszechnych, zmierzających do całkowitego podporządkowania trzeciej władzy, politycznej kontroli Ministra Sprawiedliwości, na uwagę zasługuje wprowadzana niejako „przy okazji” próba rozdzielenia zasad określania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, poprzez faktyczne obniżenie zarobków naszej grupy zawodowej.

Proponowane przez resort sprawiedliwości ministra Zbigniewa Ziobry zmiany art. 124 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze zrywają z dotychczas obowiązującą zasadą symetrii wynagrodzeń sędziów i prokuratorów oraz prowadzą do realnego obniżenia wynagrodzeń w prokuraturze, w szczególności na szczeblu prokuratur rejonowych, prowadzących ponad 98% wszystkich postępowań, w których praca odbywa się bardzo często w ekstremalnie trudnych warunkach lokalowych i organizacyjnych.

Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż zasada symetrii wynagrodzeń miałaby obowiązywać w dalszym ciągu jedynie w stosunku do prokuratorów Prokuratury Krajowej, których wynagrodzenia, zgodnie z projektem, miałyby być równe wynagrodzeniom sędziów Sądu Najwyższego.

Proponowane przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego rozwiązania to kolejne uderzenie w instytucję, w której pełnimy służbę.  Od 2016 roku systematycznie trwa jej degradacja, która skutkuje niewydolnością przejawiającą się m. in. w rosnącej zaległości postępowań długotrwających.

Rozwiązania te prowadzą także do dalszej pauperyzacji zawodu prokuratora. Kosztem wynagrodzeń prokuratorów pełniących służbę na pierwszej linii Zbigniew Ziobro zamierza wprowadzać oszczędności w prokuraturze, zamiast podejmować działania poprawiające organizację i efektywność pracy.

Mając świadomość, iż nasz sprzeciw nie będzie budził zainteresowania autorów projektowanych zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości, zapewniamy nasze Koleżanki i Kolegów, że śledząc proces legislacyjny Stowarzyszenie będzie podejmować wszelkie możliwe działania zmierzające do zachowania zasady ekwiwalentności wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, jako elementu stanowiącego gwarancję niezależności.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.