Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwałach Zarządu z dnia 4 października 2017 r.oraz 12 grudnia 2018 r. i z coraz większym zaniepokojeniem obserwuje brak realnych działań obecnego kierownictwa Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do wypracowania systemowych rozwiązań, które faktycznie, a nie doraźnie spowodowałyby poprawę sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Liczba i charakter wpływających do prokuratur spraw oraz rodzaj zadań nałożonych na urzędników i innych pracowników powoduje stale powiększający się zakres ich obowiązków i wymusza wykonywanie zwiększonej ilości niezbędnych czynności administracyjnych, technicznych i organizacyjnych. Zaniechanie lub niemożność ich realizacji może realnie wpływać na prowadzone postępowania przygotowawcze, w sposób znaczący je spowalniać lub w niektórych sytuacjach wręcz skutecznie hamować. Mamy świadomość, iż bez sprawnie, profesjonalnie działającego korpusu urzędników, wysiłek prokuratorów i wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie postępowań przygotowawczych nie będzie skuteczny.

Tymczasem za ciężką, odpowiedzialną i ważną z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pracę, pracownicy administracyjni otrzymują wynagrodzenie uwłaczające godności i etosowi zawodu urzędnika prokuratury, co skutkuje rezygnowaniem ze służby wykwalifikowanej, z długoletnim stażem, kadry. Przy obecnych warunkach płacowych, zastąpienie ich osobami kompetentnymi i dobrze wykształconymi, będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

Aktualne kierownictwo Prokuratury zdaje się w dalszym ciągu nie dostrzegać powagi i dramatyzmu sytuacji. Nie rozwiąże jej okazjonalne przyznawanie nagród jedynie części kadry urzędniczej, poprzez wyróżnianie w sposób dowolny i uznaniowy jednych, a pomijanie innych, co prowadzi do rozżalenia i rozgoryczenia oraz poczucia dyskryminacji osób pominiętych. Zapomina także, że codzienna praca i zaangażowanie urzędników i pozostałych pracowników prokuratury nie tylko wpływa na sprawność prowadzonych postępowań, ale również kształtuje wizerunek prokuratury w społeczeństwie.

Przeznaczanie znacznych środków finansowych na rozbudowany system awansowo – nagrodowy, dodatki specjalne dla prokuratorów, ryczałty mieszkaniowe, podróże służbowe czy też zakup niezwykle kosztownej nowej siedziby prokuratury, przy niewielkim wzroście wynagrodzeń urzędników i pracowników prokuratury, budzi ich frustrację i zgorzknienie, zwłaszcza, że w latach 2017 i 2018 budżet prokuratury był o ponad 500 milionów złotych wyższy niż w 2015 roku, a w ustawie budżetowej na 2019 rok różnica ta wynosi już ponad 700 milinów złotych.

Członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” zauważają przy tym, iż urzędnicy i inni pracownicy prokuratury są obecnie faktycznie pozbawieni realnej, związkowej reprezentacji, mogącej skutecznie walczyć o ich słuszne postulaty płacowe. Nie zamierzamy ingerować w sprawy kadrowe związku zawodowego. Dostrzegamy jednak nadreprezentację w jego władzach grupy prokuratorów, niezdolnych do sporu z decydentami i osiągających, pod pretekstem zabiegania o interesy pracowników prokuratury, własne korzyści zawodowe w postaci szybkiej ścieżki awansowej oraz finansowe.

Skoncentrowanie niezadowolenia pracowników na osobie Prezesa Rady Ministrów pomija fakt, że to Prokurator Generalny jest głównym dysponentem części budżetu państwa odpowiadającego prokuraturze i to on dokonuje podziału określonych w ustawie budżetowej środków przeznaczonych na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia. W kontekście przywołanych zwiększonych środków w budżecie prokuratury, zasadnym jest wniosek, iż istnieją realne możliwości znacznego podwyższenia wynagrodzeń dla urzędników i innych pracowników prokuratury.

Popierając zatem, po raz kolejny, słuszne postulaty płacowe urzędników i pozostałych pracowników prokuratury, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” apeluje do kierownictwa prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dalszej kolejności także do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcia realnych, a nie pozorowanych działań, zmierzających do wypracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań, które w nieodległej perspektywie czasowej doprowadzą do podniesienia poziomu wynagrodzeń i stworzenia zobiektywizowanego, realnego i efektywnego mechanizmu ich waloryzacji. Jedynie osiągnięcie takiego celu pozwoli na prawidłowe wykonywanie czynności w jednostkach prokuratury przez wysoko wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę urzędniczą, a tym samym na właściwą realizację ustawowych zadań prokuratury, a zarazem zahamuje odpływ pracowników.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.